วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงติดตามโครงการพระราชดำริ ในโรงเรียนตชด.

สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงติดตามโครงการพระราชดำริ ในโรงเรียนตชด.

  • Share:

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จัดตั้งเพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลการคมนาคม โดยเมื่อวันที่ 7 ม.ค.2499 ได้จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุง 1 ที่บ้านดอนมหาวัน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นแห่งแรก

ต่อมาปี 2505 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานเงินให้สร้างโรงเรียนสอนหนังสือแก่ชาวเขาเป็นครั้งแรก ที่บ้านแม้วดอยปุย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พระราชทานนามว่า “โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปัถม์ 1” และพระราชทานเงินสร้างเพิ่มเติมรวม 10 แห่ง

โรงเรียน ตชด.ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงอุปถัมภ์ ร.ร.ตชด.และพระราชทานโครงการพระราชดำริในโรงเรียน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ที่ ร.ร.ตชด.ประชารัฐบำรุง 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว.

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ที่ ร.ร.ตชด.ประชารัฐบำรุง 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

การสร้างโรงเรียนดังกล่าวส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสศึกษาต่อ มีอาชีพ และเป็นศูนย์กลางให้คนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ด้านการเกษตร สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ของโรงเรียน โดยมีนักเรียนถวายรายงาน.

ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนสูงขึ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยและอังกฤษ มีครูสอนภาษาอังกฤษเป็นศิษย์เก่าในโครงการคุรุทายาท ได้รับทุนพระราชทานไปศึกษาในหลักสูตรพิเศษ โครงการครูต้นแบบภาษาอังกฤษที่ประเทศนิวซีแลนด์ และกลับมาสอนนักเรียน

พื้นที่ในอดีตเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจึงได้ขุดสระเก็บกักน้ำ 3 บ่อ และใช้น้ำประปาบาดาลผ่านเครื่องกรอง เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี และผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำบริโภค สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้ผลผลิตเป็นอย่างดี และขยายผลไปสู่ชุมชนเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาผ่านการเรียนรู้ 10 ฐาน ปัจจุบัน มีสมาชิกเข้ามาเรียนรู้ 52 ครอบครัว สามารถปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคเอง และแบ่งขายสร้างรายได้

ทอดพระเนตรห้องสมุดประจำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน แหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมของ ครู ตชด. นักเรียน และชาวบ้านในชุมชน.

ในโอกาสนี้นักเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งในปี 2561 เป็นตัวแทนแสดงอังกะลุง ในงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แสดงถวาย

ด้านการฝึกอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน และเกษตรอำเภออรัญประเทศ มาสอนการแปรรูปอาหารจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน รวมถึงการทอเสื่อกก ทำไม้กวาด ส่วนวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เข้ามาฝึกอาชีพช่างตัดผม และช่างซ่อมจักรยานด้วย

ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนชั้น ม.4 ที่ ร.ร.ตชด.การบินไทย บ้านการบินไทย อ.คลองหาด.

ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาประชาชน พบว่าส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคผิวหนัง และทางเดินอาหาร พร้อมทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

เวลา 12.16 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ร.ร.ตชด.การบินไทย บ้านการบินไทย อำเภอคลองหาด ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนแห่งนี้พบปัญหาเด็กน้ำหนักเกินเกณฑ์ จึงแก้ไขด้วยการให้ความรู้ด้านโภชนาการที่ถูกต้อง และการออกกำลังกาย ด้าน การเรียนการสอน สามารถสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยได้คะแนนสูงกว่าระดับประเทศ

ทอดพระเนตรการบรรเลงอังกะลุง โดยนักเรียนชั้นอนุบาล ของ ร.ร.ตชด.ประชารัฐบำรุง 1 ที่เป็นตัวแทนไปแสดงในงานต่างๆ.

ทางโรงเรียนได้จัดทำศูนย์เรียนรู้กิจกรรมเกษตรขยายผลสู่ชุมชน 35 ครอบครัว และศูนย์บริการความรู้ 12 ฐาน ให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้เพื่อกลับไปเป็นอาชีพ โรงเรียนแห่งนี้ มีสระเก็บน้ำ 3 แห่ง ปัจจุบันตื้นเขิน 2 แห่ง จึงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน และสำนักงาน กปร. ร่วมขุดลอกให้มีความจุเพิ่มขึ้น

โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารเกษตรสิริสุข ที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ฝึกทักษะการปฏิบัติ คัดแยกผลผลิต ถนอมอาหาร และบรรจุภัณฑ์ก่อนส่งสหกรณ์และโรงครัว ตลอดจนให้ชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน ประกอบด้วยห้องตัดแต่ง ห้องบรรจุผักผลไม้สด ห้องแปรรูป

ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของ ร.ร.ตชด.ประชารัฐบำรุง ที่ได้ผลผลิตดีและขยายไปสู่ชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้.

จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4และทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานการใช้ “สื่อ 60 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งเป็นการบูรณาการของหลายหน่วยงาน เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนช่วยครูที่ไม่ได้จบการศึกษาตรงให้สามารถสอนเด็กได้ทุกวิชา โดยเป็นโรงเรียนนำร่อง

ผลจากการใช้สื่อฯ ทำให้นักเรียนมีความรู้วิชาภาษาไทยดีขึ้น ซึ่งจะขยายผลไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 9 แห่ง ในจังหวัดสระแก้ว และฉะเชิงเทรา

พระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียน ตชด.ประชารัฐบำรุง 1 บ้านหนองหญ้าปล้อง นักเรียนต่างปลื้มปีติยินดี.

โอกาสนี้ ทรงเปิด วิชชาคาร อรอำไพ ซึ่งเซ็นเตอร์ ฟอร์โปรเฟสชั่นแนล แอสเซสเม้นท์ สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของชั้นอนุบาล เน้นบูรณาการการเรียนการสอน และส่งเสริมให้เด็กรู้จักการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนการสอนที่ทำจากวัสดุในท้องถิ่น เพื่อฝึกการเรียนรู้และกล้ามเนื้อมัดเล็ก

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยัง ร.ร.ตชด.บ้านน้ำอ้อม ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 102 คน เป็นชาวกัมพูชา 5 คน ที่ตามผู้ปกครองมาทำงานในประเทศไทย และสามารถเรียนร่วมกับนักเรียนไทยได้ ทั้งมีผลการเรียนค่อนข้างดี ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับชั้น

พระราชทานสิ่งของแก่ครู ตชด.ประจำโรงเรียน ตชด.ประชารัฐบำรุง 1 อ.อรัญประเทศ ที่เสียสละแรงกายแรงใจสอนเด็กและเยาวชน.

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทอเสื่อกกด้วยกี่ทอ โดยปราชญ์ชาวบ้าน, ผลิตภัณฑ์หญ้าหวาน ที่นำหญ้าหวานมาสกัดใช้แทนน้ำตาลในการปรุงอาหารและทำขนม, ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม และทำสบู่รังไหม

ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ที่มาให้บริการแก่ราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ, ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และมีผู้ป่วยหูหนวกตั้งแต่กำเนิด และผู้ป่วยน้ำในโพรงสมองมากเกิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ขอรับพระราชทานเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ พร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

นำความปลาบปลื้มปีติแก่พสกนิกรที่เฝ้ารับเสด็จฯ.

คณะครู ตชด. และนักเรียนโรงเรียน ตชด.ประชารัฐบำรุง 1 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ต่างปลาบปลื้มปีติยินดี รอเฝ้ารับเสด็จฯ ภายในห้องเรียน.
ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์จากฝีมือจากชาวบ้าน ที่นำมาเฝ้ารับเสด็จฯ ภายในโรงเรียน ด้วยความปลาบปลื้มปีติยินดีที่ได้เข้าเฝ้าฯ.

ทีมข่าวภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม...