วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ย้าย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา

ย้าย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา

โดย ซี.12
8 ธ.ค. 2561 05:01 น.
  • Share:

ภาพ : สุภัทร จำปาทอง

อังคารที่ผ่านมามีผู้บริหารในกระทรวงศึกษาธิการตกเป็นเหยื่อรายใหม่ ในการโยกย้ายอีกรายหนึ่งนั่นคือ สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถูกย้ายไปเป็นเลขาธิการสภาการศึกษา ตำแหน่งที่ว่างเพราะ เหยื่อรายเก่า ต้องไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมกับมีการขยับขยายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ สนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขึ้นมาเป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส่วนตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ของกระทรวงสาธารณสุขมี 4 รายได้แก่ พญ.พนิดา ศรีสันต์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ เป็น นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ สุธน วงษ์ชีรี ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ติดตามด้วย นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นพ.ชัยรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มควบคุมและป้องกันโรคเรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค เป็น นายแพทย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน) (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) กรมควบคุมโรค

บรรดา ที่ปรึกษา ในหลายหน่วยงานที่ขึ้นมาใหม่มีที่น่าสนใจคือ มารยาท สมุทรสาคร ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พวงทอง อ่อนอุระ ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรเชี่ยวชาญ) เป็น ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็น ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่ากรมธนารักษ์ ญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็น ที่ปรึกษาด้านพัฒนา ระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง รายสุดท้าย เชวง ไทยยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็น กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทางด้านกระทรวงการคลังแจ้งว่า ได้มีคำสั่งให้ กุลยา ตันติเตมิท ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพื่อไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

ส่วนกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินกาเลือก อ.ก.พ.กระทรวง จากข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงในสังกัดคือ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง อธิบดี และ ผู้ว่าราชการจังหวัด เลือกกันเองปรากฏผลว่าผู้ได้คะแนนสูงสุด 5 คนแรก คือ ธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวง ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน นิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ สมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็น อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย

ส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเท่ากับเป็น อ.ก.พ.กรม นั้นผลการเลือกกันเองของข้าราชการระดับบริหารและระดับอำนวยการในสังกัดที่ได้คะแนนสูงสุด 6 คนแรกได้แก่ บุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวง ปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวง ธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวง ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี สมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ทั้ง6รายนี้ ได้เป็น อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้