Thairath Logo
กีฬา

น้ำพระทัยและพระเมตตา เจ้าหญิงนักกฎหมาย

Share :

ด้วยพระปณิธานที่มุ่งมั่นของ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” เจ้าหญิงนักกฎหมายของไทย ที่ทรงนำหลักความเมตตาและยุติธรรมมาสร้างสังคมสงบสุข โดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคม ที่เคยกระทำความผิด เป็นผู้ต้องขัง ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาขึ้น เพื่อประทานความช่วยเหลือ ด้วยทรงเห็นว่าทุกคนในสังคมจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็ต่อเมื่อรู้จักรักษาสิทธิของตน โดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น กระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเคารพสิทธิของผู้อื่น ซึ่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมดำเนินไปจนถึงที่สุดแล้ว ผู้ที่ได้รับผลทุกฝ่ายในสังคมก็น่าที่จะได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา ทรงเป็นหลักชัยในการขับเคลื่อนโครงการกำลังใจฯ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึง 12 ปีแล้ว พระองค์ได้ประทานทั้งกำลังใจด้วยการเสด็จไปเยี่ยมและเปิดโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำและทัณฑสถานหญิง เพื่อให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงเหล่านั้นได้เป็นคนดีกลับสู่สังคม ด้วยการจัดฝึกอาชีพต่างๆขึ้นในเรือนจำและทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศผลของการดำเนินงานได้เบ่งบานในหัวใจของผู้ที่เคยก้าวพลาดให้มีกำลังใจลุกขึ้นยืนสร้างชีวิตใหม่ในสังคม รวมทั้งยังทรงสร้างความตระหนักให้สังคมไทยมีความเข้าใจปัญหาของผู้ที่เคยก้าวพลาดที่ต้องการโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ และพร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือ และให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านี้ได้มีที่ยืนในสังคมต่อไปด้วย

นอกจากการสร้างอาชีพเลี้ยงตนโดยสุจริตแล้ว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ยังทรงตระหนักถึงการดำเนินชีวิต จึงทรงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมาใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมของผู้ต้องขังในเรือนจำชั่วคราว ให้สามารถใช้ชีวิตภายหลังพ้นโทษในชุมชนได้อย่างปกติสุข รวมทั้งพัฒนาเรือนจำชั่วคราวให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประชาชน และบุคคลทั่วไป

โดยได้ดำเนินการในเรือนจำชั่วคราว 5 แห่งอีกด้วย คือที่เขาระกำ จ.ตราด, แคน้อย จ.เพชรบูรณ์, ดอยราง จ.เชียงราย, เขาพลอง จ.ชัยนาท และโคกตาบัน จ.สุรินทร์ พระเมตตาต่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม ไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ทรงได้ขยายความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง รวมทั้ง “เด็ก” ที่ติดท้องแม่ก่อนเข้าเรือนจำ ได้กระจายไปทั่วโลก ด้วยทรงมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอ และยกร่างข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำต่อสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง กลายเป็น “ข้อกำหนดกรุงเทพ” หรือ Bangkok Rules มาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงที่ยอมรับกันในระดับสากลและประเทศต่างๆ พร้อมกันนี้สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้แต่งตั้งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นทูตสันถวไมตรีด้านหลักนิติธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ UNODC ด้วย

ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระทัยอันมุ่งมั่นของพระองค์ในการทรงงานนี้ได้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมไทย ประเทศไทย และสังคมโลกอย่างแท้จริง

ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2561 นี้ ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง เพื่อทรงเป็น
พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป.

อ่านเพิ่มเติม...
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภาเจ้าหญิงนักกฎหมายน้ำพระทัยเรือนจำผู้ต้องขังหญิง