วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บอร์ด กกส.โวพลิกโฉมการศึกษาไทยรับ 4.0

บอร์ด กกส.โวพลิกโฉมการศึกษาไทยรับ 4.0

  • Share:

ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมสภาการศึกษาได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกส.) ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้การศึกษาไทยใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 มุ่งผลลัพธ์ที่เกิดกับเด็กให้มีคุณลักษณะของคนไทย 4.0 จะมีการปรับกระบวนการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะเป็นหน่วยกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2. แนวทางการสร้างพลเมืองดี มีวินัยภูมิใจในชาติ เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างอนุ กกส. ทั้งหมด เพื่อเชื่อมโยงกลไกการศึกษาให้สามารถสร้างคนไทยยุคใหม่ 3.แนวทางการประเมินผลการศึกษาทั้งระบบให้สอดคล้องทุกระดับการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ซึ่งปรับปรุงให้เป็นการประเมินที่ไม่เน้นเรื่องตัวชี้วัด (KPI) โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้ประเมินตนเอง และ 4.การแก้ไข พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมอาชีวศึกษา ซึ่งให้เริ่มศึกษาระดับอาชีวศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้