วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ลงทุนปีละ 6 แสนล้าน เซ่นยุทธศาสตร์ชาติ “บิ๊กตู่” จี้ 5 ปีแรกเร่งเดินหน้า 15 แผนแม่บท

ลงทุนปีละ 6 แสนล้าน เซ่นยุทธศาสตร์ชาติ “บิ๊กตู่” จี้ 5 ปีแรกเร่งเดินหน้า 15 แผนแม่บท

  • Share:

นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบในหลักการการกำหนดประเด็นการพัฒนาเร่งด่วนในช่วงระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติใน 15 แผนแม่บท จำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ที่จะจัดโครงการผ่านงบลงทุนของประเทศที่มีปีละ 500,000-600,000 ล้านบาทให้สอดคล้องกัน ได้แก่ 1.การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของประเทศให้มีความเข้มแข็งในเชิงโครงสร้างและการบริหารจัดการ รวมทั้ง สามารถต่อยอดการพัฒนาในด้านต่างๆ ประกอบด้วย แผนแม่บทตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน, แก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน, แก้ปัญหาทุจริต, บริหารจัดการมลพิษและการทำงานภาครัฐ

สำหรับกลุ่มที่ 2 การดูแลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ มีความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ประกอบด้วย แผนแม่บท สภาพแวดล้อมรัฐ, สังคมสูงวัย, คนและการศึกษา, เศรษฐกิจฐานราก, บริการสาธารณสุข และกระจายศูนย์กลางความเจริญ กลุ่ม 3 การรองรับการเจริญ เติบโตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เศรษฐกิจเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ดึงดูดและรองรับการเจริญเติบโตให้กับประเทศ ประกอบด้วย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ (เอสอีซี) และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 4.การสร้างรายได้ให้กับประเทศ เพื่อขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจที่สำคัญบนฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย แผนแม่บทการท่องเที่ยว และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ.

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้