Thairath Logo
กีฬา

เตือนลูกจ้างนัดหยุดงาน ชุมนุมเรียกร้องโบนัส เสี่ยงถูกเลิกจ้าง

Share :

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนลูกจ้างหยุดงาน ชุมนุมเรียกร้องโบนัสปลายปี อาจเกิดข้อพิพาท เสี่ยงถูกเลิกจ้าง แนะสองฝ่าย ยึดหลักแรงงานสัมพันธ์ เจรจาด้วยเหตุผล ภายใต้กฎหมาย...

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึง สถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ในปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ต.ค. 2561 ว่า มีแนวโน้มลดลง โดยมีข้อเรียกร้องของสถานประกอบกิจการในภาคเอกชนและรัฐวิสากิจ จำนวน 480 แห่ง เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีข้อเรียกร้อง 544 แห่ง พบว่าลดลง 64 แห่ง โดยในช่วงปลายปีของทุกปีจะมีข้อเรียกร้องเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติ ส่วนใหญ่เป็นการเรียกร้องเรื่องเงินโบนัส ขอขึ้นเงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ หากไม่เป็นที่พอใจต่อทั้งสองฝ่าย อาจก่อให้เกิดเป็นข้อพิพาทแรงงานได้ ซึ่งที่ผ่านมาลูกจ้างส่วนใหญ่ใช้วิธีนัดหยุดงานรวมตัวชุมนุมเรียกร้อง จึงอาจทำให้นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยได้ตามกฎหมาย 

“ขอเตือนไปยังนายจ้าง ลูกจ้าง ยึดหลักแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน เจรจากันด้วยเหตุผล นายจ้างควรชี้แจงข้อเท็จจริงถึงผลประกอบกิจการในปีนั้นๆ เพื่อทำความเข้าใจกับลูกจ้างอย่างตรงไปตรงมา และขอให้ทั้งสองฝ่ายคำนึงถึงสิทธิ หน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”

ทั้งนี้ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานทั่วประเทศ เข้าไปแนะนำ ให้ความรู้ แก่นายจ้าง ลูกจ้าง เกี่ยวกับระบบแรงงานสัมพันธ์ และเฝ้าระวังปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่อาจเกิดขึ้นได้ หากพบว่ามีสัญญาณที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทแรงงาน จะเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำความเข้าใจและช่วยไกล่เกลี่ยให้ได้ข้อยุติในพื้นที่โดยเร็วที่สุด.

อ่านเพิ่มเติม...
โบนัสชุมนุมเรียกร้องโบนัสเรียกร้องโบนัสหยุดงานเรียกร้องโบนัสแรงงานข่าวทั่วไป