วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ให้ข้าราชการในพระองค์ออกจากราชการ

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ให้ข้าราชการในพระองค์ออกจากราชการ

  • Share:

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.ท.อิทธิศักดิ์ กรินชัย ข้าราชบริพารในพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ และออกจากราชการ...

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ออกจากราชการ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีใจความว่า 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ออกจากราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ออกจากราชการ ดังนี้

พลตำรวจโท อิทธิศักดิ์ กรินชัย ตำแหน่ง นายตำรวจปฏิบัติการ กองบัญชาการตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ปฏิบัติตนไม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา กระทำผิดวินัย ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ ขาดความเสียสละทุ่มเท เพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยจึงให้ปลดออกจากราชการ รับบำเหน็จบำนาญ สังกัดส่วนราชการในพระองค์

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จาก

ประกาศให้ข้าราชบริพารในพระองค์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์

ประกาศให้ข้าราชการในพระองค์ออกจากราชการ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้