วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประกาศ ป.ป.ช.ให้ ขรก.การเมือง ทหาร พลเรือนยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน

ประกาศ ป.ป.ช.ให้ ขรก.การเมือง ทหาร พลเรือนยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน

  • Share:

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ ป.ป.ช.เรื่องกําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 มีทั้ง ขรก.การเมือง บิ๊กทหาร และ ขรก.พลเรือน...

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องกําหนดตําแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมทั้งตรวจสอบและเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โดยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อาทิ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษานายกฯ และที่ปรึกษารัฐมนตรี

ข้าราชการพลเรือน หัวหน้าส่วนราชการระดับ กระทรวง ทบวง กรม

ข้าราชการทหาร อาทิ ปลัด ก.กลาโหม ผบ.ทสส. ผบ.เหล่าทัพ ผบ.ตร. ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าฯ กทม.

กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อาทิ เลขาธิการ กกต., สตง., ป.ป.ช.

กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้