วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โปรดเกล้าฯ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วาง 6 ยุทธศาสตร์ พัฒนาประเทศยั่งยืน

โปรดเกล้าฯ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วาง 6 ยุทธศาสตร์ พัฒนาประเทศยั่งยืน

  • Share:

โปรดเกล้าฯ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับแรกของประเทศไทย วาง 6 ยุทธศาสตร์ พัฒนาประเทศยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจาเผยแพร่ ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และต่อมาได้มีการตรา พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

บัดนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสนช.เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 8 ต.ค.2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทย ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์คือ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้