วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มุมข้าราชการ 13/10/61

มุมข้าราชการ 13/10/61

โดย ซี.12
13 ต.ค. 2561 05:01 น.
  • Share:


วันนี้เมื่อ 2 ปีที่แล้วเป็นวันที่ปวงประชาชาวไทยประสบกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาถึงวันนี้ 2 ปีที่สวรรคต โศกสลดไม่จางหายไปจากใจของทุกผู้คน...

การแต่งตั้งที่ผ่าน ครม.9 ตุลาคม มีที่น่าสนใจเรื่องแรกคือ การแต่งตั้ง อธิบดี และ เอกอัครราชทูต ของ กระทรวงการต่างประเทศ โดยให้ นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี เป็น อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย แล้วให้ นายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เป็น เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี...

นอกจากนั้นยังเลื่อน นายดามพ์ บุญธรรม อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชาขึ้นดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก และ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขึ้นดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม...

ส่วนการแต่งตั้งตำแหน่งอื่นๆ มีแต่งตั้ง นายเชวง ไทยยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็น กรรมการร่างกฎหมายประจำสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่งตั้ง นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็น ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ...

นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้ง ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และ เลขานุการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ดำรงตำแหน่งแทน นายพรชาต บุนนาค แต่งตั้ง พลอากาศเอก ภานุพงศ์ เสยยงคะ ผู้แทนกองทัพอากาศ เป็น กรรมการในคณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แทน พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร กรรมการเดิมที่เกษียณอายุราชการ...

แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 8 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ดังนี้ นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย เป็นประธานกรรมการส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ศ.ดวงมณี เลาห-ประสิทธิพร นายธีรพล โตพันธานนท์ น.ต.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ รศ.ประคิณ สุจฉายา นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ นางสาวศศดิศ ชูชนม์ ...

ก่อนหน้านี้มีการตั้ง ผู้ตรวจราชากรกระทรวง ของกระทรวงต่างๆอีกหลายรายเช่น นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต กรมสรรพสามิต เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง นายสมัย โชติสกุล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายณรงค์ แผ้วพลสง ศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (เชียงใหม่) เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ...

ตำแหน่งอื่นๆยังมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร ผู้ชำนาญการ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โอนข้ามห้วยเป็น รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายปรีชา สุขกล่ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็น ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นายกษิเดช สุรจิรชาติ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็น ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ำ นายไพฑูรย์ คล้ายยวงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองกลาง เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง สุดท้าย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง เป็น รองอธิบดีกรมโยธาธิการ...

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้