Thairath Logo
กีฬา

ว่างงาน ก.ย. ลดลง แต่อึ้งคนเคยทำงาน ตกงานมากกว่าไม่เคยทำงาน

Share :

อัพเดตภาวะการทำงานของคนไทยเดือน ก.ย.2561 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติสรุปผลการสำรวจพบข้อมูลน่าสนใจ ซึ่งอัตราการว่างงานเดือน ก.ย.ลดลงจากเดือน ส.ค.

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รายงานสรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือน ก.ย.2561 พบว่า เดือนก.ย. ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงานท้ังสิ้น 38.39 ล้านคน มีงานทำ 37.95 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.73 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 6.70 หมื่นคน

ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานกับช่วงเดียวกันของปี 2560 พบว่า จํานวนผู้มีงานทํา เพิ่มขึ้น 7.0 แสนคน ผู้ว่างงานลดลง 7.0 หมื่นคน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ส.ค.2561 ปรากฏว่า เดือน ก.ย. ผู้ว่างงานลดลง 3 หมื่นคน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลผู้ว่างงานเดือน ก.ย.2561 ยังพบว่า เพศชายว่างงานมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย ส่วนประเด็นระดับการศึกษาปรากฏว่า ผู้จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือปริญญามี จำนวน 1.45 แสนคน ตามมาด้วยจบการศึกษาระดับมัธยมตอนต้น 9.7 หมื่นคน จบการศึกษาระดับประถม 3.8 หมื่นคน ต่ำกว่าระดับประถม 1.2 หมื่นคน และไม่มีการศึกษา

ประเด็นเรื่องประสบการณ์การทำงานของผู้ว่างงานเดือน ก.ย.2561 ปรากฏว่า ในจำนวนผู้ว่างงานไม่เคยทำงานมาก่อน หรือไม่มีประสบการณ์ 1.78 แสนคน และผู้ว่างงาน ซึ่งเคยทำงานมาก่อน 1.95 แสนคน

สำหรับ สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือน ก.ย.2561 ฉบับเต็ม

อ่านเพิ่มเติม...
ตกงานว่างงานแรงงานจ้างงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ