วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สถ.-ตร.ร่วมบูรณาการเสริมแกร่งชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สนองนโยบาย รบ.

สถ.-ตร.ร่วมบูรณาการเสริมแกร่งชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สนองนโยบาย รบ.

  • Share:

"สถ.-ตร." ร่วมบูรณาการเสริมแกร่งชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สนับสนุนบุคลากรและงบฯ ร่วมกันรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน พร้อมร่วมจับมือกันปฏิบัติงานเต็มประสิทธิภาพ สนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติมั่นคงอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บรรยายหัวข้อ วิชา "การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ" ในโครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลาง ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ระดับสารวัตรถึงรองผู้กำกับ ณ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ถ.วิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เป็นกรมฯ ที่แยกเนื้องานด้านการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จากกรมการปกครองมาจัดตั้งเป็นกรมใหม่ และมีข้าราชการไปประจำอยู่ในส่วนภูมิภาค ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอีก 76 จังหวัด ซึ่งอำนาจหน้าที่ของกรมฯ คือ ดำเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำ ประสาน และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น และวางระบบในการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่มีท้องถิ่นจังหวัดเป็นหัวหน้าและบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสำนักงาน

ขณะเดียวกันจะมีข้าราชการสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในระดับอำเภอด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในฐานะที่เป็นหน่วยงานสังกัดกรมฯ ที่ประจำอยู่ภูมิภาคนั้น จึงมีหน้าที่หลักๆ ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์มหาดไทย (พ.ศ.2560-2564) ว่าได้กำหนดเป้าหมาย (GOAL) เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัย สังคมมีความสงบเรียบร้อย หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง พื้นที่ภูมิภาค และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งได้กำหนดจุดยืนและบทบาทของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ดำเนินการในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประสานและสนับสนุนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

สำหรับการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 7 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 111/2557 ลงวันที่ 21 ก.ค.57 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดระบบการบริหารการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของ ประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายงบประมาณและอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตำรวจ และการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนตามวรรคหนึ่ง ก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนนั้น

นอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังได้ลงนามในบันทึกกรอบแนวทางความร่วมมือ เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.60 ด้วย โดยกรมฯ จะส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน และให้คำแนะนำ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนงบประมาณ อาสาสมัคร วัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ภายใต้ขอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงด้านการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มีการสนับสนุนการดำเนินงานของตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนด้วยเช่นกัน ในด้านอาสาสมัคร เช่น ส่ง อปพร.ที่ร่วมจุดตรวจกับตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในช่วงเทศกาล การดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนมีการการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้กับตำรวจภูธรจังหวัด ในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อีกด้วย

"จะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นส่วนราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก การทำให้ชุมชน ท้องถิ่นเข้มแข็ง ย่อมเป็นผลดีกับการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข แม้จะมีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง ก็เป็นหน้าที่ของราชการที่หน่วยงานที่ต้องร่วมบูรณาการงานร่วมกัน คอยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาตินั่นเอง" นายสุทธิพงษ์ กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้