วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาเซียนชูไทยต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวตคนพิการ

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า จากการประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 2 มีผู้แทนจาก 9 ประเทศเข้าร่วม ได้พิจารณาถึงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการในอาเซียน ซึ่งยังพบปัญหาคนพิการ ขาดความรู้ ขาดความมั่นใจในตนเอง และขาดทักษะด้านอาชีพ ทั้งยังมีอุปสรรคเรื่องทัศนคติของสังคมและคนทั่วไป รวมถึงยังไม่สามารถเข้าถึงระบบเงินทุนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ เช่น ธนาคารมีข้อจำกัดไม่ให้คนพิการกู้เงิน ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบการจัดทำแผนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ปี 2561-2563 โดยให้ประเทศไทยดำเนินการศึกษาสภาพปัญหา โอกาส อุปสรรคการส่งเสริมอาชีพคนพิการของแต่ละประเทศในอาเซียนรวมถึงการสำรวจ การเก็บข้อมูล และตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายที่ดีในประเทศอาเซียน เพราะเห็นว่าประเทศไทยให้ความสำคัญและเป็นต้นแบบที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังพิจารณาถึงการเป็นประธานของเครือข่ายฯในปี 2562 โดยเห็นชอบให้ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธาน เป็นปีที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียน ปี 2562.

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า จากการประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน 13 ส.ค. 2561 00:39 13 ส.ค. 2561 00:39 ไทยรัฐ