วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชวนคนไทยร้องเพลง ‘สดุดีพระแม่เจ้า’

ชวนคนไทยร้องเพลง ‘สดุดีพระแม่เจ้า’

  • Share:

พร้อมกันทั่วประเทศ ถวายแม่ของแผ่นดินใน ‘วันเฉลิม 12 สิงหา’

สมเด็จพระสังฆราชฯ มีพระดำรัสถวาย พระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เปรียบพระองค์ประดุจ “แม่ของแผ่นดิน” ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่มุ่งหวังประโยชน์สุขของทวยราษฎร์ ด้านนายกรัฐมนตรีเผยทรงพระราชทานคำขวัญ “เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”ทั้งยังชวนคนไทยร่วมแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจุดเทียน และร้องเพลง “สดุดีพระแม่เจ้า” พร้อมกันทั่วประเทศ 12 ส.ค. ขณะที่สหรัฐฯส่งสารยกพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อพสกนิกรว่า เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้คนทั้งในสหรัฐฯ และประเทศต่างๆทั่วโลก ในส่วนของมหาเถรสมาคมมีมติให้พระและวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตร และสวดเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวาย

พสกนิกรไทยไม่เคยลืมพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงตรากตรำพระวรกายดูแลทุกข์สุขชาวไทยทั่วทุกหย่อมหญ้า เมื่อโอกาสมหามงคลเวียนมาถึงจึงผนึกพลังกันจัดงานยิ่งใหญ่เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูที่มีต่อแม่ของแผ่นดินให้คนทั่วทั้งโลกได้ประจักษ์

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) มีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.2561 ใจความตอนหนึ่งว่า อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์จึงขอตั้งกัลยาณจิต ร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความโสมนัสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษามาโดยสวัสดีนับถึงบัดนี้ได้ 86 พรรษาบริบูรณ์ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อปวงพสกนิกร ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระองค์ประดุจ “แม่ของแผ่นดิน” ด้วยน้ำพระราชหฤทัยใสสะอาด ทรงมุ่งหวังประโยชน์สุขของทวยราษฎร์เป็นที่ตั้ง จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังความสวัสดีแก่ทุกชีวิต ทั่วทุกสารทิศในราชอาณาจักร ทรงแผ่พระบารมี เป็นที่พึ่งพำนักของผู้ตกทุกข์ได้ยาก สมดั่งที่เคยมีพระราชปรารภถึงพระราชสมัญญา “แม่” ซึ่งประชาชนน้อมถวาย ว่า “คำว่าแม่นี่เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์สูงส่งที่สุด การที่ใครเรียกคนๆหนึ่งว่าแม่ บุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิด และสำนึกในเกียรติยศอันนี้ และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด”

ทางราชการกำหนดให้วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. ของทุกปีเป็น “วันแม่แห่งชาติ” จึงขอให้ผู้เป็นแม่ทุกคน จงตระหนักถึงเกียรติยศและหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุด ให้สมดังพระราชปรารภข้างต้น อันจักอำนวยผลให้บุตรของตนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเติบใหญ่เป็นพลเมืองดี สามารถนำพาราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรืองไพบูลย์ ในขณะเดียวกันขอให้ผู้ที่เป็นลูกทุกคน จงครองตนให้อยู่ในศีลธรรมจรรยา ไม่ประพฤติการอันละเมิดพระราชกำหนดกฎหมาย นำพาความเสียหายมาสู่วงศ์สกุลและสังคม ซึ่งอาจทำให้มารดาต้องเดือดร้อนระทมใจ ขอจงเป็นลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ อันนับเป็นมงคลยอดชีวิตแก่ผู้สามารถประพฤติเช่นนั้นได้ทุกคน

เวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงดำรงฐานะเป็นทั้งสมเด็จพระอัครมเหสีที่ทรงติดตามพ่อหลวง ทรงร่วมทุกข์สุขทรงสนับสนุนพระราชกรณียกิจนานัปการอย่างมิได้ทรงย่อท้อ ทั้งทรงเป็นพระราชมารดาผู้ประเสริฐทรงอบรมสั่งสอนพระราชโอรสพระราชธิดา ให้ตระหนักในหน้าที่อันพึงทรงบำเพ็ญต่อชาติบ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์ และในฐานะที่ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงพากเพียรมีพระวิริยะอุตสาหะ ประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนหาเลี้ยงชีพได้โดยชอบ เป็นปกติสุขบ้านเมืองมีความมั่นคงไม่แตกแยก ทรงยึดถือคือศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 อาทิ ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาในชนบท

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ก. พระฉายาลักษณ์ และตั้งเครื่องราชสักการะตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรตลอดเดือน ส.ค. ในวันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค. เวลา 19.00 น. ขอเชิญปวงชนชาวไทยร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลง “สดุดีพระแม่เจ้า” อย่างพร้อมเพรียงทั่วประเทศ สำหรับ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญความว่า “เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”

ด้านสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เผยว่า นายไมเคิล อาร์.ปอมเปโอ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ส่งสารถวาย พระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ความว่า ในนามของประชาชนชาวอเมริกัน ขอพระราชทานพระราชวโรกาส กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ถวาย พระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม- พรรษา ครบรอบ 86 พรรษา พระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อประชาชนเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้คนจำนวนมาก ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆทั่วโลก สหรัฐอเมริกาหวังว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์ในการช่วยเหลือมนุษยชาติจะสืบสานต่อไป เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนของราชอาณาจักรไทยอีกหลายชั่วอายุคน ขอพระองค์และพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ

ขณะที่นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า มหาเถร สมาคมมีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ดังนี้ 1.พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 12 ส.ค. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางกำหนดจัดพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 243 รูป ส่วนภูมิภาคให้ทุกจังหวัดจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม ส่วนในต่างประเทศให้สถานเอกอัครราชทูตดำเนินการจัดพิธีตามความเหมาะสม 2.การจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 11-13 ส.ค.2561 หรือตามความเหมาะสม และ 3.การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพร ทุกเขตการปกครองคณะสงฆ์

ส่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ตักบาตรพระสงฆ์ 87 รูป โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง ข้าราชการตำรวจในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมพิธี เช่นเดียวกับที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท. พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีผู้เข้าร่วมกว่า 1 พันคน