วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พระสังฆราชถวายพระพร ‘สมเด็จพระราชินี’ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระสังฆราชถวายพระพร ‘สมเด็จพระราชินี’ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  • Share:

"สมเด็จพระสังฆราช" มีพระดำรัสถวายพระพร "สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน ร.9" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.2561

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) มีพระดำรัสถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 2561 ใจความตอนหนึ่งว่า

อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์จึงขอตั้งกัลยาณจิต ร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความโสมนัสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษามาโดยสวัสดีนับถึงบัดนี้ได้ 86 พรรษาบริบูรณ์ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อปวงพสกนิกร ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระองค์ประดุจ “แม่ของแผ่นดิน” ด้วยน้ำพระราชหฤทัยใสสะอาด ทรงมุ่งหวังประโยชน์สุขของทวยราษฎร์เป็นที่ตั้ง จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังความสวัสดีแก่ทุกชีวิต ทั่วทุกสารทิศในราชอาณาจักร ทรงแผ่พระบารมี เป็นที่พึ่งพำนักของผู้ตกทุกข์ได้ยาก สมดั่งที่เคยมีพระราชปรารภถึงพระราชสมัญญา “แม่” ซึ่งประชาชนน้อมถวาย ว่า “คำว่าแม่นี่เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์สูงส่งที่สุด การที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่ บุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิด และสำนึกในเกียรติยศอันนี้ และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด”ทางราชการกำหนดให้วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.ของทุกปีเป็น “วันแม่แห่งชาติ” จึงขอให้ผู้เป็นแม่ทุกคน จงตระหนักถึงเกียรติยศและหน้าที่ของความเป็นมารดา เพื่อจักได้ทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุด ให้สมดังพระราชปรารภข้างต้น อันจักอำนวยผลให้บุตรของตนเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเติบใหญ่เป็นพลเมืองดี สามารถนำพาราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรืองไพบูลย์ ในขณะเดียวกันขอให้ผู้ที่เป็นลูกทุกคน จงครองตนให้อยู่ในศีลธรรมจรรยา ไม่ประพฤติการอันละเมิดพระราชกำหนดกฎหมาย นำพาความเสียหายมาสู่วงศ์สกุลและสังคม ซึ่งอาจทำให้มารดาต้องเดือดร้อนระทมใจ ขอจงเป็นลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ อันนับเป็นมงคลยอดชีวิตแก่ผู้สามารถประพฤติเช่นนั้นได้ทุกคน ณ อุดมมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา อาตมภาพขออัญเชิญพระพุทธภาษิตมากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจาว่า “พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร” แปลความว่า “มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร” ด้วยเดชะแห่งสัจจวาจานี้ ขอประชาราษฎรทั้งปวงจงรักสามัคคี ร่วมใจกัน ในอันที่จะประพฤติตนเป็นลูกที่ดีเพื่อ “แม่แห่งชาติ” จักได้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเบาพระราชหฤทัย ว่า ลูกไทยของพระองค์ ล้วนมีสติสำนึกรู้อยู่ในคุณธรรม พร้อมเป็นกำลังของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไปด้านนายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ดังนี้ 1. การจัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 12 ส.ค. 2561 เวลา 07.00 น. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนกลางกำหนดจัดพิธีที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 243 รูป ขณะที่ส่วนภูมิภาคให้ทุกจังหวัดจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม ส่วนในต่างประเทศ ให้สถานเอกอัครราชทูตดำเนินการจัดพิธีตามความเหมาะสม 2. การจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 11-13 ส.ค. 2561 หรือตามความเหมาะสม และ 3. การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพร ทุกเขตการปกครองคณะสงฆ์.