วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มูลนิธิไทยรัฐ เตรียมจัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 แห่ง

มูลนิธิไทยรัฐ เตรียมจัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 แห่ง

  • Share:

มูลนิธิไทยรัฐ เตรียมจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 โรงทั่วประเทศ ประจำปี 2561 หัวข้อ “การเตรียมคนไทย เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้ในทุกด้าน

วันที่ 23 ก.ค. นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ จะจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 โรงทั่วประเทศ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “การเตรียมคนไทย เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน” ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 10.45 น.

การสัมมนาครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 37 เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายต่างๆ และการมอบหมายนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร และพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในการทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการพัฒนาที่ก้าวไกล

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาบรรยายให้ความรู้ เช่น

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย บรรยายเรื่อง “ถึงเวลาปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาหรือยัง?”
ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสู่อนาคต” และผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้มามอบนโยบายและนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามนโยบาย สพฐ. ปีการศึกษา 2560

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิกายฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสู่อนาคต”

โอกาสเดียวกันนี้ ยังได้มีการมอบโล่ชนะเลิศโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่น จำนวน 17 โรงเรียน ที่ผ่านการประเมิน ประจำปี 2560

นอกจากการสัมมนาในครั้งนี้ยังได้มีการศึกษาดูงานต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่น 2 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในงานสัมมนาจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคใต้ จำนวน 3 กลุ่ม 24 โรงเรียน ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในด้านต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เช่น การจัดการเรียนรู้ ครู : นักเรียน เอกลักษณ์ความเป็นไทยรัฐวิทยา รวมทั้งการนำเสนอหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมเรื่องสื่อมวลชนศึกษา โครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาตามหลัก 6 อ. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีที่ใช้สอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 107 แห่งทั่วประเทศ และต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา นอกจากนี้ยังได้มีการจัดแสดงภาพและผลงานของนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ ที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้