วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มูลนิธิไทยรัฐ เตรียมจัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 แห่ง

มูลนิธิไทยรัฐ เตรียมจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 โรงทั่วประเทศ ประจำปี 2561 หัวข้อ “การเตรียมคนไทย เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน และยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้ในทุกด้าน

วันที่ 23 ก.ค. นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิไทยรัฐ จะจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 โรงทั่วประเทศ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “การเตรียมคนไทย เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน” ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 10.45 น.

การสัมมนาครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 37 เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้ ทั้งด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมของโรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายต่างๆ และการมอบหมายนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร และพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง การพัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในการทำหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง เพื่อให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการพัฒนาที่ก้าวไกล

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาบรรยายให้ความรู้ เช่น

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย บรรยายเรื่อง “ถึงเวลาปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาหรือยัง?”
ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรยายเรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสู่อนาคต” และผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้มามอบนโยบายและนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามนโยบาย สพฐ. ปีการศึกษา 2560

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิกายฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสู่อนาคต”

โอกาสเดียวกันนี้ ยังได้มีการมอบโล่ชนะเลิศโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาดีเด่น จำนวน 17 โรงเรียน ที่ผ่านการประเมิน ประจำปี 2560

นอกจากการสัมมนาในครั้งนี้ยังได้มีการศึกษาดูงานต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่น 2 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในงานสัมมนาจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคใต้ จำนวน 3 กลุ่ม 24 โรงเรียน ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในด้านต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เช่น การจัดการเรียนรู้ ครู : นักเรียน เอกลักษณ์ความเป็นไทยรัฐวิทยา รวมทั้งการนำเสนอหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมเรื่องสื่อมวลชนศึกษา โครงการส่งเสริมสุขภาวะของนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาตามหลัก 6 อ. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีที่ใช้สอนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 107 แห่งทั่วประเทศ และต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา นอกจากนี้ยังได้มีการจัดแสดงภาพและผลงานของนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ ที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561.

มูลนิธิไทยรัฐ เตรียมจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 107 โรงทั่วประเทศ ประจำปี 2561 หัวข้อ “การเตรียมคนไทย เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน และยกระดับคุณภาพ 23 ก.ค. 2561 13:17 23 ก.ค. 2561 15:54 ไทยรัฐ