วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 8 นาย

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 8 นาย

  • Share:

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหาร งานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จํานวน 8 นาย ดังนี้

1. ว่าที่พันโท ทรงศักดิ์ ยุระพันธ์ เป็น พันโท
2. ว่าที่พันตรีหญิง วราภรณ์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง
3. ว่าที่ร้อยเอก ทวี ทองพลาย เป็น ร้อยเอก
4. ว่าที่ร้อยเอก สินพร พันธ์สวัสดิ์ เป็น ร้อยเอก
5. ว่าที่ร้อยเอก สําแล ฮวบลอยฟ้า เป็น ร้อยเอก
6. ว่าที่ร้อยเอก โชค พูลละเอียด เป็น ร้อยเอก
7. ว่าที่ร้อยเอก จําลอง ไกรไทยศรี เป็น ร้อยเอก
8. ว่าที่ร้อยเอก จําลอง รองเย็น เป็น ร้อยเอก


ทั้งนี้ ลําดับที่ 1 ถึง 2 ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 และลําดับที่ 3 ถึง 8 ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้