วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลื่อนเป็น นอภ.ระดับสูง (2)

โดย ซี.12

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งนายอำเภอที่ได้เลื่อนเป็นนายอำเภออำนวยการระดับสูงมีต่อในวันนี้จนครบ 119 ราย

61.ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก เป็น นอภ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 62.นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ เป็น นอภ.ลอง แพร่ 63.นายสกุลไชย จูมทอง เป็น นอภ.วังชิ้น แพร่ 64.นายวันชัย ศรีวงษ์ญาติดี เป็น นอภ.วาปีปทุม มหาสารคาม 65.นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ เป็น นอภ.ดอนตาล มุกดาหาร 66.นายปิติณัช นิธิศธานี เป็น นอภ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร 67.ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี เป็น นอภ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 68.ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ เป็น นอภ.จังหาร ร้อยเอ็ด 69.นายวิชิต ศีลพันธ์ เป็น นอภ.โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 70.นายสุรพร หมายเจริญ เป็น นอภ.เสลภูมิ ร้อยเอ็ด

71.นายเฉลิม ครุอำโพธิ์ เป็น นอภ.กะเปอร์ ระนอง 72.นายสมกิจ เกศนาคินทร์ เป็น นอภ.กระบุรี ระนอง 73.นายภิรมย์ ชุมนุม เป็น นอภ.วังจันทร์ ระยอง 74.นายสิทธา ภู่เอี่ยม เป็น นอภ.ท่าวุ้ง ลพบุรี 75.นายสายชล จันทร์เพ็ญ เป็น นอภ.ลำสนธิ ลพบุรี 76.นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ เป็น นอภ.หนองม่วง ลพบุรี 77.นายยรรยง กุนาคำ เป็น นอภ.เมืองปาน ลำปาง 78.นายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ เป็น นอภ.แม่เมาะ ลำปาง 79.นายสัมพันธ์ นนทสวัสดิ์ศรี เป็น นอภ.วังเหนือ ลำปาง 80.นายยงยุทธ สุขศิริ เป็น นอภ.ป่าซาง ลำพูน

81.นางสุพัตรา นิ่มกุล เป็น นอภ.เวียงหนองล่อง ลำพูน 82.นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม เป็น นอภ.ผาขาว เลย 83.นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ เป็น นอภ.ภูกระดึง เลย 84.นายพัชระ สิมะเสถียร เป็น นอภ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 85.นายสุทธิพร ณ นคร เป็น นอภ.บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 86.นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ เป็น นอภ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 87.นายปราจิต แก้วลา เป็น นอภ.ไพรบึง ศรีสะเกษ 88.นายชัชวาล จันทอก เป็น นอภ.ราษีไศล ศรีสะเกษ 89.นายวริศธิ์นันย์ เสือทอง เป็น นอภ.วังหิน ศรีสะเกษ 90.นายธวัช สุวรรณ เป็น นอภ.ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ

91.นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี เป็น นอภ.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 92.นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี เป็น นอภ.คำตากล้า สกลนคร 93.นายเกรียงศักดิ์ แม้นศรี เป็น นอภ.บ้านม่วง สกลนคร 94.นายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย เป็น นอภ.ส่องดาว สกลนคร 95.นายวิสูตร พฤกษสุวรรณ เป็น นอภ.ควนโดน สตูล 96.นายวรภัทร ขำสุวรรณ เป็น นอภ.วังสมบูรณ์ สระแก้ว 97.นายธรา สุโพธิ์เงิน เป็น นอภ.ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 98.นางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย เป็น นอภ.ท่าช้าง สิงห์บุรี 99.นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา เป็น นอภ.อินทร์บุรี สิงห์บุรี 100.นายชาญวิทย์ สิรภักดี เป็น นอภ.คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

101.นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ เป็น นอภ.บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 102.นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ เป็น นอภ.กาบเชิง สุรินทร์ 103.นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร เป็น นอภ.ท่าบ่อ หนองคาย 104.นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา เป็น นอภ.สังคม หนองคาย 105.นายจรูญ วิริยะสังวร เป็น นอภ.สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 106.นายวรัตม์ มาประณีต เป็น นอภ.แสวงหา อ่างทอง 107.นายธนูศักดิ์ เสมอภาค เป็น นอภ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 108.นายวิรัตน์ กลิ่นขจร เป็น นอภ.หัวตะพาน อำนาจเจริญ 109.นายสุชาติ ทอนมณี เป็น นอภ.โนนสะอาด อุดรธานี 110.นายสมศักดิ์ ชุ่มแจ่ม เป็น นอภ.น้ำปาด อุตรดิตถ์

111.นายรณรงค์ เทพรักษ์ เป็น นอภ.หนองขาหย่าง อุทัยธานี 112.นาย วีรวิทย์ โพธิ์เขียว เป็น นอภ.ห้วยคต อุทัยธานี 113.นายตถาพร สมพอง เป็น นอภ.กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 114.นายธนาคม กองเพียร เป็น นอภ.ตาลสุม อุบลราชธานี 115.นายธนสาร เจริญสุข เป็น นอภ.นาจะหลวย อุบลราชธานี 116.นายสันติพงษ์ สมศรี เป็น นอภ.น้ำขุ่น อุบลราชธานี 117.นายมลชัย จันทโรธรณ์ เป็น นอภ.บุณฑริก อุบลราชธานี 118.นายอภัย วุฒิโสภากร เป็น นอภ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 119.นายสนอง มะลัยขวัญ เป็น นอภ.สิรินธร อุบลราชธานี

ในจำนวนนี้มีหลายคนที่มาเอาตำแหน่งอำนวยการระดับสูงแล้วกลับไปรักษาการในตำแหน่งที่ต่ำกว่าในส่วนกลางตามเดิม.

(อ่านคอลัมน์ มุมข้าราชการ : เลื่อนเป็น นอภ.ระดับสูง)

“ซี.12”

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยในตำแหน่งนายอำเภอที่ได้เลื่อนเป็นนายอำเภออำนวยการระดับสูงมีต่อในวันนี้จนครบ 119 ราย 13 มิ.ย. 2561 11:00 13 มิ.ย. 2561 13:43 ไทยรัฐ