วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พด.ครบ 55 ปี จัดใหญ่ โชว์ 'นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน'

พด.จัดงานใหญ่ครบรอบ 55 ปี ยกหัวข้อ "55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" เปิดบ้าน โชว์ผลงานวิจัยวิชาการและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 นำการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสู่ความยั่งยืนตามนโยบาย ก.เกษตรฯ...

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน จะจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี โดยปีนี้จะมีหัวข้อ "55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันพุธที่ 23 พ.ค.นี้ ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 เวลา 09.15 น.

ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการวิชาการต่างๆ ที่น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ดินยั่งยืน ไปสู่การปฏิบัติ โชว์ผลงานวิจัยวิชาการพัฒนาที่ดินและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นการต่อยอดผลงานวิจัยวิชาการ ที่สามารถนำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ และมุ่งสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ในอนาคต ช่วยสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และโซนแสดงโมเดลที่มีชีวิตพื้นที่ทางการเกษตรของหมอดินอาสา ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ที่สามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการจัดประชุมสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย การจัดประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษจากเกษตรกรและหมอดินอาสา

จากนั้นวันที่ 24 พ.ค. เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ จะมาป็นประธานในพิธีประกาศขับเคลื่อนงานวันดินโลก (World Soil Day) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ที่จะจัดเป็นกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยความร่วมมือของเครือข่ายทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และสร้างให้เกิดการรับรู้ถึงความสำคัญของวันดินโลกอย่างกว้างขวาง พร้อมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ดินยั่งยืน" และร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกที่ปนเปื้อนในดินและแหล่งน้ำ

ในงาน "55 ปี" มีการจัดแสดงรวม 26 นิทรรศการ เช่น (โซน A1) งานสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการจัดแสดงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่กรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการ (โซน A2) ปูม–เป็น–เปลี่ยน (อดีต ปัจจุบัน อนาคต) ประกอบด้วยนิทรรศการพัฒนาแผนที่ พัฒนาที่ดิน นิทรรศการ 55 ปี สำรวจดินไทย นิทรรศการ “Agri-Map Mobile และเขตความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจ (Zoning) นิทรรศการ Application : LDD Soil Guide, LDD Zoning และคลิปเด็ดหมอดิน (โซน B) ตลาดนำการผลิต ประกอบด้วย นิทรรศการเกษตรกรทำนาซื้อนา นิทรรศการนวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล การผลิตพริกไทยเมืองจันท์ นิทรรศการธารปราสาท ต้นแบบการพัฒนาที่ดินสู่ธุรกิจการผลิตปลานิลระดับประเทศ

นิทรรศการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ หอมไกลไปทั่วโลก (โซน C) นิทรรศการเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย (โซน D) นิทรรศการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน นิทรรศการผลสำเร็จของการพัฒนา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่เขาหินซ้อน นิทรรศการฟื้นผืนดิน คืนผืนป่า ด้วยศาสตร์พระราชา นิทรรศการวันดินโลก (World Soil Day) นิทรรศการดำรง สุจริตกุลคิดฐานสอง (โซน E) นิทรรศการวิวัฒนาการวิเคราะห์ดิน นวัตกรรมชุดตรวจสอบดินภาคสนาม นิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ ท่องโลกจุลินทรีย์

นายสุรเดช กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการต่างๆ ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย ทั้งระบบ ตั้งแต่ฟาร์มถึงผู้บริโภค จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมงานตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามได้ที่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร.02-5798515

พด.จัดงานใหญ่ครบรอบ 55 ปี ยกหัวข้อ "55 ปี นวัตกรรมพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" เปิดบ้าน โชว์ผลงานวิจัยวิชาการและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 นำการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริ 17 พ.ค. 2561 07:18 17 พ.ค. 2561 07:30 ไทยรัฐ