วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองบิน 41 เปิดหน่วยรับ สนช. ชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ตามศาสตร์พระราชา

"ผู้การตุ๋ย - รองโญ" เปิดหน่วย กองบิน 41 ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สนช. ที่เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่หน่วยได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ...

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 61 ที่กองบิน 41 จ.เชียงใหม่ น.อ.สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 41 (ผบ.บน.41) น.อ.ภิญโญ ศรีวิยะ รองผู้บังคับการกองบิน 41 ได้ต้อนรับ นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา และประธานคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคณะ สนช. 22 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ "กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

โดยได้มีการรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ "แนวทาง การน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ" และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 41 โดยมี น.อ.ภิญโญ ศรีวิยะ รองผู้บังคับการกองบิน 41 ในฐานะที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้ฯ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ความรู้แก่คณะ.

"ผู้การตุ๋ย - รองโญ" เปิดหน่วย กองบิน 41 ต้อนรับ คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สนช. ที่เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 17 พ.ค. 2561 06:53 17 พ.ค. 2561 07:46 ไทยรัฐ