วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปปร.22 (ต่อ)

โดย ซี.12

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (ปปร.22) ของสถาบันพระปกเกล้า ชุดแรกบันทึกไปแล้ว 70 ราย

ตอนนี้มาถึงชุดที่สามลำดับที่ 70 ถึง 105 ประกอบด้วย

71.นางพิมพ์อนงค์ สินภัทรบดี ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 72.พลเอกพิสิทธิ์ สิทธิสาร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 73.นางไพลินฆฤณ บุญรอด นายกสโมสรซอนต้าเชียงใหม่ 74.พลเอกภาณุวัชร นาควงษม์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 75.นายภาวิต บุญชละ กรรมการผู้จัดการ บจก.ดีลักษ์ พรอพเพอร์ตี้ 76.พันตำรวจเอกภีมเดช สาระกูล รองผู้บังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 77.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา กรรมการผู้จัดการ บจก.เอสพีวี ปิโตรเลียม 78.นายภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ 79.พันเอกมนต์ธรกิตต์ รูปขจร รองกรรมการผู้จัดการ บจก.รักษาความปลอดภัยพลังร่วม 80.นางมนัญญา เบญจกุล ผู้เชี่ยวชาญ 10 และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายคดี บมจ.ท่าอากาศยานไทย

81.นายมีชัย ภัทรเปรมเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.สยามพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 82.นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ศาลยุติธรรม 83.นางสาวยอดเยาวมาลย์ สุคนธพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารการชำระหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 84.นายยุทธนา ชัยศักดานุกุล นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ กรมปศุสัตว์ 85.นายยุทธพงษ์ อภิรัตนรังสี อัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 2 สำนักงานคณะกรรมการอัยการ 86.นายรังสิชัย บรรณกิจวิจารณ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ สำนักงานศาลยุติธรรม 87.พลเรือเอกรัตนะ วงษาโรจน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 88.นายลือชา คัชมาตย์ กรรมการผู้จัดการ บจก.เพาเวอร์ เมติค 89.นายวรนันท์ ถาวรนันท์ กรรมการ บมจ.อัลติจูด ดีเวลลอปเมนท์ 90.นางวรรณี ภู่หอมเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคืนภาษีอากร กรมศุลกากร

91.นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. 92.นายวรวุฒิ คงศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.หลักทรัพย์ไอวีโกลบอล 93.นางวรัตม์ฐนัน ปักษ์กิ่งเมือง กรรมการผู้จัดการ บจก.วานิชวรกุล กรุ๊ป 94.นายวัชระพล โกมลตะเมธี รองประธานกลุ่มบริษัทสหพันธ์ทัวร์ บจก.สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ 95.นายวันชัย ศารทูลทัต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 96.นางสาววายุรี อรุณเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.วิชั่นแอนด์ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม 97.นายวิเชียร ชัยสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ศรีนานาพร มาร์เกตติ้ง 98.นายวิทยา ฉายสุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 99.นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 100.นายวิภาต อภิปาลกุลดำรง กรรมการผู้จัดการ บจก.ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจเอ.พี.เค

101.นายวิโรจน์ เลิศหิรัญวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บจก.สุทธิหิรัญ จำกัด 102.นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 103.นาย ศรัณย์ เวียงสงค์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.เวิร์ทเก้น (ประเทศไทย) 104.นายศิรธันย์ บุณยรัตน์วาณิช กรรมการผู้จัดการ บจก.ที.กรุ๊ป ออแกไนเซอร์ 105.นางสาวศิริ รุ่งภัทรเศวต กรรมการผู้จัดการ บจก.ดิออซ

วันต่อไปเป็นชุดสุดท้าย อีก 35 รายโปรดติดตาม.

“ซี.12”

ปปร.22

ปปร.22 (ต่อ)

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 16 พ.ค. 2561 12:14 16 พ.ค. 2561 13:12 ไทยรัฐ