วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปั๊มอาชีวะมาตรฐาน “โคเซ็น”

ปั๊มอาชีวะมาตรฐาน “โคเซ็น”

  • Share:

สุเทพ ชิตยวงษ์

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ต่อเนื่อง 5 ปี) มาตรฐานโคเซ็น ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันโคเซ็นได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานโคเซ็น เปิดจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัย 2 แห่ง ดังนี้

1.สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานหุ่นยนต์ เพื่อการอุตสาหกรรม) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) จำนวน 20 คน และ

2.สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สาขางานแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์) วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ.นครราชสีมา จำนวน 20 คน

และขณะนี้ทั้ง 2 วิทยาลัยได้รับนักเรียนรุ่นแรกที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติของสถาบันโคเซ็นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบและสัมภาษณ์ โดยกระบวนการคัดเลือกมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมด้วย โดยตั้งเป้าว่าภายในระยะ 5 ปี (2561-2565) จะสามารถผลิตช่างฝีมือคุณภาพ นักนวัตกรรมสังคมที่มีความพร้อม ทั้งความรู้วิชาการและทักษะการปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้มากกว่า 500 คน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้