Thairath Logo
กีฬา

เล็งปลดล็อก 10 อาชีพสงวน ไฟเขียวให้แรงงานต่างด้าวทำได้

Share :

ก.แรงงาน เล็งปลดล็อก 10 อาชีพสงวน “ขายของหน้าร้าน ตัดผม เสริมสวย ประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย ก่ออิฐ ฉาบปูน” ไฟเขียวให้ต่างด้าวทำได้ หลังห้ามตั้งแต่ปี 22 รอถกครั้งสุดท้าย ก่อนใช้ภายใน 30 มิ.ย....

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง เพื่อกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ มีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 150 คน นายจรินทร์ กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ที่ออกตามความในมาตรา 7 พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 โดยปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพ 39 อาชีพ ที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 เนื่องจากยังมีประเด็นที่ควรรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งมี รมว.แรงงานเป็นประธาน พิจารณาก่อนเสนอ ครม. ออกเป็นประกาศกระทรวงบังคับใช้

นายจรินทร์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สภาวิชาชีพ สมาคมหรือสมาพันธ์ ผู้ประกอบการค้า 145 หน่วยงาน ได้เห็นว่างานที่ควรยกเลิกการห้าม ได้แก่ งานก่ออิฐ งานช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น และขอให้แก้ไขชื่องานงานหรือลักษณะงานในอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนครั้งที่ 2 ได้ข้อสรุปให้ยกเลิกงานกรรมกร ก่อสร้าง ก่ออิฐ ช่างไม้ งานผลิตสินค้าในกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งไม่ใช้ทักษะฝีมือขั้นสูง งานขายของหน้าร้าน และควรกำหนดเงื่อนไขเพื่อไม่ให้คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีนายจ้าง และให้งานที่ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและเอกลักษณ์ไทย ยังเป็นงานห้ามต่างด้าวทำต่อไป

ด้านนายสมบัติ นิเวศน์รัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวหลังจบการรับฟังความเห็นนานกว่า 4 ชม. ว่า ที่ประชุมมีความเห็นให้ปลดล็อก 10 อาชีพสงวน ให้ต่างด้าวทำได้ คือ 1.งานกรรมกร 2.งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ หรืองานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญงานเฉพาะสาขา หรืองานควบคุมดูแลฟาร์ม 3.งานก่ออิฐ งานช่างไม้ 4.งานขายของหน้าร้าน 5.งานตัดผม ดัดผม เสริมสวย 6.งานทำที่นอน ผ้าห่มนวม 7.งานทำมีด 8.งานทำรองเท้า 9.งานทำหมวก 10.งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย แต่ต้องเป็นการทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เช่น ขายของหน้าร้านต้องเป็นลูกจ้างเท่านั้น เป็นเจ้าของกิจการไม่ได้ งานทำมีด ทำหมวก ทำในโรงงานอุตสาหกรรมได้

ทั้งนี้หากเป็นงานภูมิปัญญาไทยหรืองานในครัวเรือน เช่น ทำมีดอรัญญิก ทำหมวกงอบ ทำไม่ได้ และให้เพิ่มงานนวดแผนไทย เป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำอีก 1 งาน โดยการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ยังต้องหารือกับแต่ละสาขาอาชีพ ครั้งนี้เป็นการฟังความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งจะต้องได้ข้อยุติงานห้ามและประกาศใช้ภายใน 30 มิ.ย.

อ่านเพิ่มเติม...
10 อาชีพสงวนอาชีพห้ามต่างด้าวทำปลดล็อกอาชีพสงวนคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าวข่าวทั่วไป