วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ชาวพุทธ 9 ประเทศร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ ที่สวนลุมพินีวัน

ชาวพุทธ 9 ประเทศร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์ ที่สวนลุมพินีวัน

  • Share:

ชาวพุทธนานาชาติรวม 9 ประเทศ ร่วมสรงน้ำวันสงกรานต์บนแผ่นดินประสูติ ที่สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต...

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2561 ที่สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล ดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธี ที่ พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน “ประเพณีสงกรานต์” ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของไทยเราขึ้น 

ตั้งแต่ภาคเช้าเวลา 08.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) พระธรรมโพธิวงศ์ และ พระศรีโพธิวิเทศ ได้นำพระสงฆ์นานาชาติ ชาวพุทธไทย ชาวพุทธเนปาล และนานาชาติ จากประเทศไทย พม่า ศรีลังกา เนปาล กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรีย จัดพิธีถวายสักการะ สวดมนต์ และสรงน้ำ พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) ที่อุทยานสวนลุมพินี 

สำหรับพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) นี้สร้างขึ้นด้วยพลังศรัทธาในนามของพุทธบริษัทชาวไทย เมื่อปี 2556 ซึ่งพระธรรมทูตไทยในเนปาลได้จัดกิจกรรมสรงน้ำ และเปิดโอกาสให้พระสงฆ์นานาชาติ และพุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำปีละ 1 ครั้ง ในเทศกาลวันสงกรานต์นี้เท่านั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในสถานที่ประสูติ 

จากนั้นได้จัดให้มีพิธีทักษิณานุปทานถวายพระมหาเถระ และบรรพบุรุษที่มีคุณูปการต่อวัดไทยลุมพินี พระสงฆ์ 9 รูป สวดมาติกา บังสุกุล พระสงฆ์นานาชาติแต่ละประเทศสวดมนต์ตามลำดับ โดยมี พระธรรมโพธิวงศ์ พระภิกษุไมตรี ประธานคณะกรรมการสงฆ์เนปาล เป็นประธานในพิธี และมีพระศรีโพธิวิเทศ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พระครูศรีพัฒนวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ พระครูนิโครธบุญญากร เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และเนปาล เข้าร่วมในพิธี มากกว่า 300 รูป/คน ต่อด้วยการจัดให้มีขบวนอัญเชิญพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) จากศาลารับเสด็จสู่ลานพระอุโบสถ เพื่อสรงน้ำ และสรงน้ำพระสงฆ์นานาชาติ เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตในสถานที่ประสูติ 

ทั้งนี้ ลุมพินีวันสถาน ดินแดนแห่งการประสูติของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า 1 ใน 4 ของสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชน ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสอาสภิวาจาว่า อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏโฐหมสฺมิ โลกสฺส , อยมนฺติมา เมชาติ , นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติฯ เราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก เราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้จะไม่มีภพใหม่อีก.

คุณอาจสนใจข่าวนี้