วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วชช.รุกปรับหลักสูตรการปฐมวัยสอดรับรัฐธรรมนูญ

ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดเผยถึงการประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้ความสำคัญกับเด็กในระดับปฐมวัยมาก และเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปฐมวัยของวิทยาลัยชุมชน (วชช.) ทั้ง 20 แห่งทั่วประเทศ เป็นสาขายอดฮิต มีผู้เข้ามาเรียนเป็นอันดับต้นๆและขณะนี้หลักสูตรดังกล่าวก็ครบกำหนดที่จะต้องมีการปรับปรุงใหม่ ดังนั้น ตนจึงมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชน (ส.วชช.) ได้พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาในสาขาการปฐมวัยให้สอดคล้องกับสาระ สำคัญที่กำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ...ด้วย

ที่สำคัญการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้จะต้องเป็นที่พึ่งให้กับกลุ่มครูพี่เลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้วิชาการ นอกจากนี้ วชช.ยังเตรียมจัดทำหลักสูตร ระยะสั้นการดูแลเด็กปฐมวัยที่สามารถต่อยอดไปเรียนต่อระดับอนุปริญญาได้ด้วย.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย... 17 เม.ย. 2561 00:36 17 เม.ย. 2561 02:39 ไทยรัฐ