วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ท้องถิ่น-โยธา

โดย ซี.12

อีก 2 กรมในมหาดไทยที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูงที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกคือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง

มาเริ่มกันที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 14 ราย ประกอบด้วย

1.นางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกอง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็น ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี 2.นายสาโรจน์ ไชยมาตร ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เป็น ท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง 3.นางชีพ กิจพิทักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เป็น ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 4.นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี ท้องถิ่นจังหวัดตราด เป็น ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย 5.นายสุรพล เจริญภูมิ ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วอำนวยการระดับต้น เป็น ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วอำนวยการระดับสูง

6.นายสมชาย เจนวณิชย์วิบูลย์ ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น เป็น ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 7.นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น เป็น ท้องถิ่นจังหวัดสตูล 8.นายสมยศ นามพุทธา ผู้อำนวยการส่วน ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น เป็น ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร 9.นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการส่วน ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็น ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 10.นางสาวแสงมณี มีน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็น ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง

11.นายสมบูรณ์ สกุธีระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็น ท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย 12.นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ผู้อำนวยการส่วน ส่วนบริหารการฝึกอบรม 2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ช่วยราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี เป็น ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 13.นายประมูล อุ่นเรือน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร 14.นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ช่วยราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก เป็น ท้องถิ่นจังหวัดตาก

อีกกรมคือ กรมโยธาธิการและผังเมือง มีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย

1.นายวีระชัย แก้วหาวงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ 2.นายณรงค์เดช ฉิมเล็ก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก 3.นายไมตรี สรรพสิน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ

5.นายพีรพล จันทพรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร 6.นายพรเทพ ศรีวรานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ 7.นางศจี ทิพย์จันทร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี 8.นายประทีป ประคองวงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง 9.นายนพรัตน์ มะโน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 10.นายวีรพัฒน์ บุณฑริก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร 11.นางสาวสุภรณ์ เวชกรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว

ขอแสดงความยินดีในความก้าวหน้าของทุกคนทุกตำแหน่ง.

“ซี.12”

อีก 2 กรมในมหาดไทยที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูงที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกคือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง... 26 ก.พ. 2561 10:48 26 ก.พ. 2561 11:32 ไทยรัฐ