วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุข ยัน ไม่เปิดช่องให้กับผู้เห็นต่างจากรัฐ

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ยัน ไม่มีการออกกฎหมายพิเศษให้กับผู้เห็นต่างจากรัฐ ทุกอย่างจะเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายปกติ ที่จะเข้าร่วมจัดตั้งเซฟตี้โซน...

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 61 พล.ต.สิทธิ์ ตระกูลวงศ์ เลขานุการคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ประเด็นที่เป็นข้อกังวล และข้อคำถามที่สังคมยังมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ทางคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอชี้แจงทำความเข้าใจ ดังนี้ 1. กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธีของรัฐบาล เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการยุติความรุนแรง ความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนาน และสร้างสันติสุขร่วมกันกับกลุ่มบุคคลที่มีความคิด และอุดมการณ์ต่างจากรัฐ ผ่านทางกระบวนการพูดคุย ซึ่งเป็นวิธีที่นานาประเทศให้การยอมรับ และในอดีตประเทศไทยได้เคยนำมาใช้ จนทำให้ประเทศสามารถผ่านพ้นวิกฤติเรื่องความขัดแย้งทางด้านลัทธิ และอุดมการณ์ทางการเมือง ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนในชาติต้องจับอาวุธมาต่อสู้กันเอง

2. การจัดตั้ง Safe House หรือศูนย์ประสานงาน เป็นขั้นตอนแรกของการจัดตั้ง Safety Zone หรือพื้นที่ปลอดภัยโดย Safe House จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสานงาน และการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งข้อกังวลของทุกภาคส่วน ทั้งที่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานการณ์ หรือผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งจากในและนอกพื้นที่ โดยการปฏิบัติงานใน Safe House จะประกอบด้วยผู้แทน จาก Party A หรือเจ้าหน้าที่รัฐ และ Party B หรือกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ฝ่ายละ 7 คน ซึ่งจะมีการทำบัตรประจำตัวให้กับบุคคลดังกล่าวนี้ เพื่อใช้เป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานใน Safe House และ Safety Zone โดยผู้แทนของ Party B ที่เป็นบุคคลที่มีหมาย จะได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับความเป็นธรรมทางด้านคดี ตามกระบวนการยุติธรรมปกติ ไม่ใช่การพักโทษ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้กับผู้ต้องขังแล้ว และหากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ กระทรวงยุติธรรมกำหนด ก็อาจได้รับการพิจารณาให้ได้รับการปล่อยตัวก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาตามคำพิพากษา

“การจัดตั้ง Safe House จึงไม่ใช่การเปิดโอกาสให้คนร้ายเข้าประเทศตามที่ได้มีการตั้งข้อสังเกตไว้ เพราะกระบวนการพูดคุยในระยะปัจจุบัน เป็นการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายปกติทั้งสิ้น ไม่ได้มีการออกกฎหมายพิเศษเพิ่มเติมใดๆ มารองรับอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจ”

อย่างไรก็ตาม คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อกระบวนการพูดคุย โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ยึดถือตามนโยบาย และแนวทางที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ และมีการใคร่ครวญการดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนมาพิจารณา เพื่อให้เกิดความรอบคอบ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การยุติปัญหาที่เป็นสาเหตุของความรุนแรง และการสูญเสียที่มีอย่างยาวนาน เพื่อนำสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่.

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. ยัน ไม่มีการออกกฎหมายพิเศษให้กับผู้เห็นต่างจากรัฐ ทุกอย่างจะเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายปกติ ที่จะเข้าร่วมจัดตั้งเซฟตี้โซน... 24 ก.พ. 2561 18:51 24 ก.พ. 2561 19:06 ไทยรัฐ