วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดแล้ว! ศูนย์กระจายสินค้าเกษตร เขตเศรษฐกิจพิเศษ ของสหกรณ์สะเดา

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ เปิดศูนย์กระจายสินค้าเกษตร เขตเศรษฐกิจพิเศษ สหกรณ์การเกษตรสะเดา หวังเป็นช่องทางสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า และผลผลิตของสหกรณ์ทั่วประเทศ...

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 61 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร เขตเศรษฐกิจพิเศษ ของสหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด จ.สงขลา โดยมี นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ คณะกรรมการ และผู้จัดการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรสะเดา จำกัด จังหวัดสงขลา

โดยขณะนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตของสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยการส่งเสริมให้สหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆ มีศักยภาพพร้อมเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงสินค้ากับสหกรณ์จากจังหวัดต่างๆ เปิดเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรนับเป็นแหล่งผลิตสินค้าที่มีศักยภาพหลายชนิด ทั้งข้าวสาร นม ไข่ไก่ น้ำตาล น้ำมันพืช น้ำดื่ม และผลิตผลการเกษตรตามฤดูกาล เช่น ส้มแขก หอมกระเทียม ผักและผลไม้ ซึ่งมีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร จะทำหน้าที่ในการรองรับผลผลิตและสินค้าจากสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ มากระจายสู่ผู้บริโภคในจังหวัดของตน ซึ่งทำให้ลดขั้นตอนการขนส่ง และสามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาที่ยุติธรรม และยังช่วยให้ผู้บริโภคในชุมชนสามารถเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้ง่ายและทั่วถึงมากขึ้น

สำหรับในปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะสนับสนุนการขยายเครือข่ายของศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร เพื่อช่วยยกระดับการดำเนินธุรกิจของศูนย์ฯ ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตร เช่น เป็นร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางรับซื้อและรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้านงานสหกรณ์ และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานราชการเพื่อส่งผ่านนโยบายของรัฐบาลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ และยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ระดับอีกหน้าที่หนึ่งด้วย ซึ่งกรมฯ ยังคงจัดกิจกรรมที่ช่วยต่อยอดธุรกิจให้กับศูนย์ฯ โดยเน้นเรื่องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าการเกษตร รวมถึงส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าสหกรณ์ผ่านออนไลน์ และ Social Network อาทิ Line Facebook และ Website ต่างๆ ด้วย และคาดว่าธุรกิจดังกล่าวยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไป.รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะ เปิดศูนย์กระจายสินค้าเกษตร เขตเศรษฐกิจพิเศษ สหกรณ์การเกษตรสะเดา หวังเป็นช่องทางสนับสนุนการจำหน่ายสินค้า และผลผลิตของสหกรณ์ทั่วประเทศ... 24 ก.พ. 2561 13:10 24 ก.พ. 2561 13:48 ไทยรัฐ