วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปรับแนวประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่รั้วอุดมฯ

รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีเสียงสะท้อนว่ากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา มีมาตรฐานสูง อาจสร้างความยากลำบากให้กับสถาบันอุดมศึกษานั้น ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (กพอ.) ของ สมศ. ได้เห็นชอบให้ปรับแก้ไขแนวทางการประเมินและวิธีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น จากเดิมมุ่งมองผลแบบภาพรวมของคุณภาพการจัดการศึกษาทั้ง 5 ด้าน การพิจารณาผลขององค์ประกอบจะมาจากผลระดับคุณภาพต่ำสุดของประเด็นพิจารณา และผลรายด้านมาจาก ผลระดับคุณภาพต่ำสุดขององค์ประกอบ ซึ่งการรายงานดังกล่าวไม่สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของสถานศึกษา และทำให้สถานศึกษาอาจเสียกำลังใจ

ผอ.สมศ.กล่าวต่อว่า การประเมินแนวใหม่ที่มีการปรับแก้ จะรายงานผลสะท้อนให้เห็นระดับคุณภาพทั้ง 32 ประเด็นพิจารณาแทน ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพการทำงานจริงตามบริบทและกลุ่มประเภทของสถานศึกษา สามารถให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงสถานศึกษาเป็นรายประเด็น ซึ่งเป็นการประเมินตามเจตนารมณ์ของการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ ไม่มีการตัดสินรับรองหรือไม่รับรองสถานศึกษาได้หรือตก แต่มุ่งเน้นให้ข้อเสนอแนะในทุกประเด็นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน.

ตามที่มีเสียงสะท้อนว่ากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา มีมาตรฐานสูงอาจสร้างความยากลำบากให้กับสถาบันอุดมศึกษา 23 ก.พ. 2561 00:28 23 ก.พ. 2561 00:28 ไทยรัฐ