วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกันสังคมถอยหลัง?

ขณะที่สังคมไทยกำลังเถียงกันว่าการเลือกตั้ง ส.ส. จะต้องเลื่อนออกไปอีกหรือไม่? แต่การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ต้องเลื่อนแน่นอน ผลการหารือร่วมกันระหว่างรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กับผู้แทนกระทรวงแรงงาน มีมติให้คณะกรรมการชุดเดิมทำหน้าที่ต่อไป แม้จะครบวาระตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 และกฎหมายใหม่ระบุว่าต้องเลือกตั้งใหม่

รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะกระทรวงแรงงานไม่เคยเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม จึงนึกไม่ออกว่าจะเลือกอย่างไร จึงเสนอให้ใช้มาตรา 44 ให้คณะกรรมการเดิมทำหน้าที่ต่อไป เพื่อรอการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ ในมาตราว่าด้วยการเลือกตั้ง แต่เหตุผลสำคัญที่สุด น่าจะเพราะว่าจะต้องใช้งบเลือกตั้งถึง 3 พันล้านบาท

ผลการศึกษาขององค์กรที่เรียกว่า “สมัชชาปฏิรูป” เมื่อปี 2554 พบว่า ระบบประกันสังคมมีปัญหามาก ถูกระบบราชการและการเมืองแทรกแซง ขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของผู้ประกันตน ขาดความโปร่งใสและธรรมาภิบาล เพราะสำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน มีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานกรรมการ

แม้กฎหมายจะให้คณะกรรมการประกันสังคมเป็นระบบไตรภาคี ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายราชการ ผู้แทนนายจ้างและลูกจ้าง แต่บางครั้งให้รัฐมนตรีแรงงานเป็นผู้แต่งตั้ง ทั้งผู้แทนนายจ้างและลูกจ้าง จึงมีปัญหาการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ขาดความโปร่งใสและการตรวจสอบ ต่อมาจึงมีการแก้ไขกฎหมายใหม่เมื่อปี 2558 ให้คณะกรรมการ 14 คน มาจากการเลือกตั้ง

คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดนโยบายประกันสังคม และระเบียบการรับเงินและจ่ายเงิน การบริหารกองทุนประกันสังคม การนำเงินไปลงทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน์ในปี 2554 กองทุนประกันสังคมมีเงินเกือบ 8 แสนล้านบาท แต่มีเสียงวิจารณ์ว่าลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลด้อยคุณภาพกว่าข้าราชการ และกลุ่มผู้ถือบัตรทอง

น่าสังเกตด้วยว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งถอนตัวจากโครงการประกันสังคม แต่ละแห่งอาจมีเหตุผลต่างกัน แต่เหตุผลที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะได้รับเงินจากรัฐล่าช้า ค้างการจ่ายเงินให้โรงพยาบาลบางแห่งหลายล้านบาท ทำให้โรงพยาบาลขาดทุนแบกรับไม่ไหว ทำไมจึงไม่จ่ายทั้งที่กองทุนมีเงินในมือมหาศาล

คณะกรรมการประกันสังคมปัจจุบันมาจากการแต่งตั้งของ คสช. ถ้ารัฐบาลจะแก้ปัญหาด้วย ม.44 ให้คณะกรรมการชุดนี้อยู่ต่อไป และเลิกล้มการเลือกตั้งไปเลย แต่ใช้การแต่งตั้งแบบเดิมจะเป็นการก้าวถอยหลังครั้งใหญ่และปัญหาเดิมๆก็จะยืดเยื้อเรื้อรังต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีส่วนร่วมของลูกจ้าง ขาดความโปร่งใสและไร้ประสิทธิภาพ.

ขณะที่สังคมไทยกำลังเถียงกันว่าการเลือกตั้ง ส.ส. จะต้องเลื่อนออกไปอีกหรือไม่? แต่การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม ต้องเลื่อนแน่นอน 22 ก.พ. 2561 11:00 22 ก.พ. 2561 12:35 ไทยรัฐ