วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รบ.รอดตัวไป! TI จัดอันดับไทยปราบโกงดีขึ้น ขยับ 101 ไต่ขึ้นที่ 96

ป.ป.ช.พอใจดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันไทยดีขึ้น ได้คะแนนเพิ่มจากการประเมินในมุมมองนักลงทุน ตปท.-ใช้หลักนิติรัฐ-นายกฯ ประกาศจุดยืนต้านโกง ขณะเดียวกันถูกหั่นคะแนน ด้านความหลากหลายทาง ปชต.-ปกปิดการตรวจสอบคนในรัฐบาล-จำกัดเสรีภาพสื่อ-ขาดการถ่วงดุล 3 เสาหลัก

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61 นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.กล่าวถึงกรณีองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ หรือ TI ประกาศค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI ปี 2560 ที่ไทยได้คะแนน 37 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 96 จาก 180 ประเทศทั่วโลกว่า ไทยได้คะแนนดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาที่ได้ 35 คะแนน อันดับที่ 101 โดยการให้คะแนน TI พิจารณาจากแหล่งข้อมูล 9 แหล่งข้อมูล ซึ่งไทยได้คะแนนเท่าเดิม 2 แหล่ง คะแนนเพิ่มขึ้น 3 แหล่ง คะแนนลดลง 3 แหล่ง และอีก 1 แหล่งไม่ปรากฏคะแนน

โดยแหล่งข้อมูลที่ไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน มี 3 แหล่งข้อมูล คือ มุมมองของนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสูงสุดในการทำธุรกิจ 5 ด้าน คือ 1.การคอร์รัปชัน 2.ความไม่มั่นคงของรัฐบาล/ปฏิวัติ 3.ความไม่แน่นอนด้านนโยบาย 4.ระบบราชการที่ไม่มีประสิทธิภาพ 5.โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ที่ไม่เพียงพอว่าแต่ละปัจจัยเป็นอุปสรรคเพิ่มขึ้น เท่าเดิมหรือลดลง ซึ่งคะแนนที่เพิ่มขึ้น น่าจะเป็นผลมาจากอียูมีความสนใจฟื้นความสัมพันธ์กับไทย //การประเมินค่าความโปร่งใสโดยใช้หลักนิติรัฐ ซึ่งมีหลักการสำคัญ 4 ประการ คือ รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและถูกตรวจสอบได้ //กฎหมายต้องเปิดเผย ชัดเจน มั่นคง ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน //กระบวนการทางกฎหมายมีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และการตัดสินคดีต้องมีความเป็นธรรม มีจริยธรรม ซึ่งการที่ได้คะแนนสูงขึ้น น่าจะเป็นผลมาจากการประกาศจุดยืนของนายกรัฐมนตรีในการปราบปรามการทุจริต การเปิดทำการของของศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษอย่างเป็นทางการ และการประเมินปัจจัยเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ต้องเกี่ยวกับคอร์รัปชัน การแทรกแซงของเจ้าหน้าที่รัฐในการดำเนินธุรกิจ การให้สินบนและสิ่งตอบแทนสำหรับพิจารณาสัญญาและขอใบอนุญาต


นายวรวิทย์ กล่าวต่อว่า สำหรับแหล่งข้อมูลที่ไทยได้คะแนนลดลงกว่าปีก่อนมี 3 แหล่งข้อมูล คือ การประเมินกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี // ​คะแนนที่ลดลงน่าจะเป็นผลมาจากการวิเคราะห์กระบวนการทางการเมืองเป็นหลัก โดยแม้ว่ารัฐบาลสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบสังคม ทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติได้ผลดี แต่ขณะเดียวกันเรื่องการตรวจสอบกรณีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในรัฐบาล การเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดี การจำกัดสิทธิสื่อมวลชน การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนยังเป็นจุดอ่อน

นอกจากนี้ยังถูกตัดคะแนนความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ที่เป็นผลมาจากการแก้กฎหมายหลายฉบับ แต่การบังคับใช้ยังขาดประสิทธิภาพ //และการวัดเกี่ยวกับความหลากหลายของประชาธิปไตย การถ่วงดุลของฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ ตลอดจนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ.

ป.ป.ช.พอใจดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันไทยดีขึ้น ได้คะแนนเพิ่มจากการประเมินในมุมมองนักลงทุน ตปท.-ใช้หลักนิติรัฐ-นายกฯ ประกาศจุดยืนต้านโกง ขณะเดียวกันถูกหั่นคะแนน ด้านความหลากหลายทาง ปชต.-ปกปิดการตรวจสอบคน 22 ก.พ. 2561 10:45 22 ก.พ. 2561 11:05 ไทยรัฐ