วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ภากร” นั่งกรรมการผู้จัดการตลาดหุ้น

(ภากร ปีตธวัชชัย)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 มีมติให้แต่งตั้ง ดร. ภากร ปีตธวัชชัย เป็นกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 13 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.61-31 พ.ค.65 ต่อจากนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนปัจจุบัน ที่มีกำหนดครบวาระในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ ดร.ภากร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านตลาดเงินตลาดทุนที่จะสามารถสานต่อนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการขยายตัวของตลาดทุนไทยในยุคดิจิทัล และเชื่อมโยงกับตลาดทุนโลก พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนาตลาดทุนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนต่อไป ปัจจุบันอายุ 54 ปีจบการศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจจาก Boston University สหรัฐอเมริกา.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 มีมติให้แต่งตั้ง ดร. ภากร ปีตธวัชชัย เป็นกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 13 22 ก.พ. 2561 10:06 22 ก.พ. 2561 10:06 ไทยรัฐ