วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แม่กองธรรมฯติวเข้ม “ครูพระ” ชี้ยังขาดแคลน

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรให้กับพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรม และกล่าวให้โอวาท ว่า บุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และในสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) มีมากกว่า 10,000 รูป แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคม จึงจำเป็นจะต้องคัดบุคลากรอบรม ศึกษาเทคนิคการเผยแผ่ ให้เป็นผู้ถ่ายทอดที่ดีเรียบร้อยถูกต้องเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันในปี 2561 สำนักงานแม่กองธรรมฯ ได้จัดระบบการเรียนการสอนธรรมศึกษาใหม่เป็นปีแรก โดยจะแบ่งเป็น 3 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา และช่วงชั้นที่ 3 ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป รวมทั้งจะแบ่งวัดความรู้ออกเป็น 3 ระดับด้วย คาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในเดือน มี.ค.นี้

พระพรหมมุนีกล่าวด้วยว่า ครูสอนพระปริยัติธรรม ต้องมีความสามารถ มีความเข้าใจ ทั้งต้องปฏิบัติตัวตามหลักพระธรรมวินัย เพื่อเป็น แบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ซึ่งการอบรมแต่ละครั้งเท่ากับเป็นการติดอาวุธในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ จึงขอให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ ให้คิดถึงการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ ก่อนที่จะไปคิดเรื่องค่าตอบแทน.

พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 21 ก.พ. 2561 23:47 21 ก.พ. 2561 23:47 ไทยรัฐ