วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นทพ.จับมือมูลนิธิมิราเคิลฯ ช่วยเหลือเกษตรกร-ปชช.ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

"นักรบสีน้ำเงิน" หรือ หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา จับมือ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ยึดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ให้เป็นที่พึ่งของทั้งในยามเกิดภัยพิบัติ และในยามสงบ โดยน้อมนำตามแนวทางศาสตร์พระราชา "เสียสละ มุ่งมั่น ศรัทธา สามัคคี มีคุณธรรม"...

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) เปิดเผยว่า นทพ. คือหนึ่งในพันธมิตรสำคัญ ผู้สนับสนุนและร่วมมือกับ ศูนย์ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มาอย่างยาวนาน ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชน สมดังปณิธานของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งในยามเกิดภัยพิบัติและในยามสงบ

สำหรับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ "นักรบสีน้ำเงิน" นั้น เป็นหน่วยทหารที่ได้รับความไว้วางใจ ความรัก และการต้อนรับจากประชาชนเป็นอย่างดี เมื่อพี่น้องประชาชนประสบภัยธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วม ภัยแล้ง ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ทหารชุดสีน้ำเงินสามารถช่วยเหลือได้ทั้งในระยะสั้น คือ จัดหาน้ำให้เป็นการเร่งด่วน และระยะยาว คือ การขุดบ่อ หรือ การกักเก็บน้ำ ส่วนในสภาวะปกติจะช่วยเรื่องการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการจัดหาอาชีพเสริม เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ

พล.อ.ธงชัย หลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อ 1 ต.ค.60 ได้ให้โอวาทกำลังพล เน้นย้ำให้ทำงาน โดยน้อมนำตามแนวทางศาสตร์พระราชา พร้อมให้ยึดถือปรัชญาในการทำงาน 5 ประการ อันประกอบด้วย "เสียสละ มุ่งมั่น ศรัทธา สามัคคี มีคุณธรรม" เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อพี่น้องประชาชน

โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เปลี่ยนนามหน่วยจากเดิม กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ กรป.กลาง เป็นหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ นทพ. โดยมีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ ผบ.นทพ. เป็นผู้บังคับบัญชา ซึ่งการทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารดีขึ้นนั้น จำเป็นต้องพัฒนาทุกๆ ด้าน พร้อมกันไป ทั้งทางวัตถุและจิตใจตามหลักการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือ เพื่อให้ประชาชนช่วยตนเองได้ต่อไป ตาม 8 แผนงานหลัก

ได้แก่ แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม ถนนหนทางคือการนำความเจริญเข้าไปสู่ท้องถิ่น แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ตามความต้องการปัจจัยในการดำรงชีพของพี่น้องประชาชน แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้งเพื่อการประกอบอาชีพ และเพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ เพื่อความเป็นระเบียบ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นของชุมชน แผนงานการสาธารณสุข เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของราษฎร แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นแผนงานเพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เยาวชน แผนงานการประชาสัมพันธ์และจิตวิทยา เพื่อประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นจริง ไม่บิดเบือน แผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดือดร้อน ได้รับความสูญเสีย ในยามที่เกิดภัยดังกล่าวขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยจากการสู้รบบริเวณชายแดน หรือภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุที่ส่งผลถึงผู้คนจำนวนมาก

พล.อ.ธงชัย สาระสุข จบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 19 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 30 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตร 69 โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2536-37 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 มีประสบการณ์การทำงานมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการทหารฝ่ายยุทธการ ด้านการวิจัยและพัฒนาการรบ ด้านราชการทหารสนามชายแดน ตามแผนป้องกันประเทศ ด้านราชการตามแผนงานการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ และด้านราชการทหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ปี 2549, ปี 2552, ปี 2553 และปี 2557) ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวจะมีส่วนสำคัญยิ่ง ในการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกำลังพลทุกนาย สังกัด หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม.

"นักรบสีน้ำเงิน" หรือ หน่วยบัญชาการ ทหารพัฒนา จับมือ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ยึดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน ให้เป็นที่พึ่งของทั้งในยามเกิดภัยพิบัติ และในยามสงบ โดยน้อมนำตามแนวทางศาสตร์พระราชา "เสียสละ มุ่งมั่น ศรัทธา 21 ก.พ. 2561 14:28 21 ก.พ. 2561 14:50 ไทยรัฐ