วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน

โดย ซี.12

(กฤษฎา บุญราช)

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน นั้นมีนายกฤษฎา บุญราช เป็นประธาน แต่ต่อมาท่านประธานมีภารกิจที่ต้องไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่งแต่ก็มิได้ทำให้การยกร่างแผนการปฏิรูปด้านนี้ล่าช้าเสียหายแต่อย่างใด

ความเห็นและข้อสังเกตในการนี้มีอยู่หลากหลายให้พิจารณา คือ

1.มีการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ ซึ่งวางระบบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เน้นพื้นที่เป็นหลัก โดยกำหนดแนวทางการกระจายอำนาจ และปรับรูปแบบการบริหารงานส่วนภูมิภาค ภาค/เขต และจังหวัด รวมทั้งปรับปรุงระเบียบวิธีการงบประมาณและการสร้างกลไกการตรวจสอบการเงินและการคลังภาครัฐ

2.มีการยกระดับงานบริการประชาชนและการอำนวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ โดยนำระบบเทคโนโลยีมาใช้และปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ (Service Reform) ในงานบริการที่มีความสำคัญ

3.มีการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยทบทวนบทบาทส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน

4.มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในการปฏิบัติราชการและมีความเป็นมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดขนาดกำลังคนของภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจที่เปลี่ยนไป บุคลากรมีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูง รวมทั้งพัฒนาให้มีวัฒนธรรม ค่านิยมและอุดมการณ์สำหรับการเป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐยุคใหม่

5.มีแนวทางการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความโปร่งใส สร้างกลไกการตรวจสอบ/ป้องกันการทุจริตโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน/ประชาสังคม นอกจากนี้ยังมีแนวทางเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ

6.มีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล อาทิ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป กฎหมาย กฎระเบียบให้สอดคล้องกับการปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐ รวมทั้งให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่

7.เนื่องจากขอบเขตของการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินยังครอบคลุมหน่วยงานของรัฐทุกประเภท ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรหรือหน่วยงานที่อยู่นอกฝ่ายบริหารด้วย แต่มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงเน้นเฉพาะแผนการปฏิรูปฯ ที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 258 ข. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นหลักก่อน ดังนั้น ควรจะเพิ่มแผนการปฏิรูปหน่วยงานของรัฐให้ครอบคลุมประเทศในอนาคต

8.ประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน กิจกรรมย่อย “การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบครบวงจร” โครงการจัดทำระบบเพื่อรองรับการประเมินผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ ไม่ได้ระบุวงเงินงบประมาณและแหล่งเงินงบประมาณไว้

เรื่องราวตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรรับรู้สำหรับข้าราชการซึ่งต่อไปจะต้องเป็นกลไกในการดำเนินการตามแผนอยู่แล้ว.

“ซี.12”

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน นั้นมีนายกฤษฎา บุญราช เป็นประธาน แต่ต่อมาท่านประธานมีภารกิจที่ต้องไปเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่งแต่ก็มิได้ทำให้การยกร่างแผนการปฏิรูปด้านนี้ล่าช้า... 21 ก.พ. 2561 12:49 21 ก.พ. 2561 14:04 ไทยรัฐ