วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปฏิรูปการเมือง

โดย ซี.12

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆที่เริ่มต้นการทำงานมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 จนถึงบัดนี้เป็นเวลาประมาณ 6 เดือนแล้ว

คณะกรรมการแต่ละชุดต่างยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ส่งขึ้นไปตามขั้นตอนแล้ว รอเวลาประกาศใช้แผนอย่างเป็นทางการ

น่าจะมาติดตามกันดูว่ากรรมการแต่ละชุดมีความเห็นและข้อสังเกตอย่างไรกันบ้าง

ชุดแรกเป็น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ที่มี นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธานได้สรุปความเห็นและข้อสังเกตเอาไว้ว่า

1.ความสอดคล้องของประเด็นปฏิรูปด้านการเมืองกับร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในหัวข้อการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม สามารถระบุความสอดคล้องของกิจกรรมภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองกับรายละเอียดย่อยของร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ หัวข้อดังกล่าว อาทิ การบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมอันพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ

2.ประเด็นการปฏิรูปด้านการเมือง ในประเด็นและกิจกรรมมีความสอดคล้องและคาบเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านอื่นๆ เช่น การปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสาร การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จึงควรให้ความสำคัญกับแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3.กิจกรรมภายใต้แผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ การจัดหลักสูตรการศึกษา การจัดฝึกอบรม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในบางกิจกรรมสามารถดำเนินการควบคู่กันไปได้ เช่น การจัดให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านการเมืองและการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนกับการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นต้น

4.ในประเด็นการสร้างรัฐธรรมาธิปไตย ในพันธกิจการควบคุม การตรวจสอบ การใช้อำนาจรัฐ และการลงโทษ ซึ่งมีการเสนอให้มีการยกระดับสำนักงบประมาณของรัฐสภาให้เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภาเช่นเดียวกับสถาบันพระปกเกล้า เพื่อสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติให้สามารถติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม คุ้มค่าและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ควรมีการพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงบทบาทหน้าที่ โครงสร้างของหน่วยงานรัฐให้มีขนาดเหมาะสม มีขีดสมรรถนะ และความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

สิ่งเหล่านี้เป็นความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับการปฏิรูปด้านอื่นๆอย่างชัดเจน ซึ่งต่อไปจะนำของคณะอื่นๆมาเสนอเทียบเคียงด้วย

จึงยกมาให้สังคมภายนอกได้รับรู้ร่วมกันเพื่อผลักดันไปสู่ความสำเร็จสมดังตั้งใจ.

“ซี.12”

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆที่เริ่มต้นการทำงานมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 จนถึงบัดนี้เป็นเวลาประมาณ 6 เดือนแล้ว 20 ก.พ. 2561 13:27 20 ก.พ. 2561 14:29 ไทยรัฐ