วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความนิยมในสายตาชาวบ้าน

ผลโพลทุกสำนัก ที่สำรวจความเห็นประชาชนถึงผลงานรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งในระยะนี้จะออกมาถี่เป็นพิเศษ ล่าสุด สวนดุสิตโพล เผยแพร่ผลการสำรวจภาพรวมการทำงานของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ได้คะแนนภาพรวมทุกด้าน 5.35 จาก 10 คะแนน

ด้านสังคม ได้คะแนน 5.39 การดูแลช่วยเหลือประชาชน ปราบปรามอาชญากรรม ที่ 5.76 คะแนน การปราบปรามยาเสพติด 5.69 คะแนน การปราบปรามทุจริต 4.85 คะแนน การดูแลสุขภาพประชาชน 5.34 คะแนน

ด้านเศรษฐกิจ ภาพรวมได้ 4.94 คะแนน การทำมาหากิน การจ้างงาน 4.56 คะแนน ค่าครองชีพ 4.45 คะแนน ราคาพืชผลทางการเกษตร 4.26 คะแนน การควบคุมราคาสินค้า 4.65 คะแนน

การส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม 5.11คะแนน ราคาเชื้อเพลิง 5.04 คะแนน การกระตุ้นการท่องเที่ยว 5.87 คะแนน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5.59 คะแนน

ด้านความมั่นคง ภาพรวมได้ 5.83 คะแนน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 5.51 คะแนน การรักษาความมั่นคงเทิดทูนสถาบัน 6.95 คะแนน การควบคุมการชุมนุมประท้วง 6.08 คะแนน การพัฒนากองทัพ 6.25 คะแนน การแก้ไขปัญหาภาคใต้ 4.89 คะแนน

ด้านการเมือง ภาพรวม ได้ 4.64 คะแนน แก้ปัญหาการเมือง 4.89 คะแนน การสร้างความปรองดอง 4.78 คะแนน การเตรียมการเลือกตั้ง 4.30 คะแนน การออกกฎหมายเลือกตั้ง 4.38 คะแนน การเสริมความเข้มแข็งทางการเมือง 4.62 คะแนน การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 4.85 คะแนน

แต่เมื่อถามถึง ผลงานรัฐบาลที่ประชาชนพึงพอใจ การควบคุมความสงบเรียบร้อย ได้ร้อยละ 47.57 การช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ได้ร้อยละ 35.62 การปราบปรามยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล ได้ร้อยละ 34.96 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้ร้อยละ23.45 การจัดงานพระราชพิธีเทิดทูนสถาบัน ได้ร้อยละ 21.45

ผลงานที่ประชาชนไม่พอใจ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ร้อยละ 53.05 การจัดการทุจริตคอร์รัปชันร้อยละ 37.26 การบริหารประเทศร้อยละ 29.93 ปัญหาความยากจนร้อยละ 23.30 และปัญหาการจัดซื้ออาวุธเรือดำน้ำที่ร้อยละ 18.64

หากจะวิเคราะห์โดยละเอียด ผลการสำรวจหลายหัวข้อค่อนข้างจะขัดแย้งกันเอง เช่น ประชาชนให้คะแนนผลงานการรักษาเทิดทูนสถาบันมากที่สุด แต่คะแนนความพึงพอใจในการจัดงานพระราชพิธีเทิดทูนสถาบันกลับได้คะแนนน้อยที่สุด ไม่พอใจเรื่องการซื้ออาวุธในกองทัพน้อยที่สุด ทั้งที่ถูกโจมตีเรื่องคอร์รัปชันมากที่สุด

ปัญหาส่วนใหญ่ยังมองที่เรื่องการปราบปรามการทุจริตและปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชน ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ในขณะที่ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีขึ้นทุกด้าน จีดีพี โตขึ้นเกือบร้อยละ 4 จากติดลบ การส่งออกเพิ่มขึ้น ตัวเลขการว่างงานน้อยลง คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ดัชนีชี้วัดด้านการทุจริตคอร์รัปชันลดลง

ถ้าจะเอาผลโพลเป็นบรรทัดฐานผลงานรัฐบาลก็ไม่แฟร์.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

ผลโพลทุกสำนัก ที่สำรวจความเห็นประชาชนถึงผลงานรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งในระยะนี้จะออกมาถี่เป็นพิเศษ 20 ก.พ. 2561 12:55 20 ก.พ. 2561 13:25 ไทยรัฐ