วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กฎหมายที่ทับซ้อน–ขัดกัน

ระยะนี้มีหลายกลุ่มออกมาชุมนุมเรียกร้อง ทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน แม้จะถูกจับกุมดำเนินคดี แต่บางกลุ่มก็ยังเดินหน้า และมีแผนที่จะขยายจากกรุงเทพฯไปต่างจังหวัด กลุ่มอยากเลือกตั้งนัดชุมนุมใหญ่ ในวันที่ 22 พฤษภาคม วันครบรอบ 4 ปีของรัฐบาล คสช. ขณะเดียวกันก็มีเสียงฮึ่มจาก คสช.จะเอาผิดทุกกลุ่มที่ทำผิดกฎหมาย ยืนยันทุกกลุ่มต้องอยู่ใต้กฎหมาย

เป็นภาพสะท้อนถึงความเห็นต่างกันระหว่างกลุ่มนักศึกษา ประชาชน กับรัฐบาล คสช.ประชาชนบางส่วนเห็นว่าขณะนี้ ประเทศพ้นจากสถานการณ์ไม่ปกติแล้ว หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 ประชาชนจึงมีสิทธิเสรีภาพทุกประการ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการพูด การแสดงความคิดเห็น การชุมนุมโดยสงบ ส่วน คสช.เน้นเรื่องกฎหมาย

แต่อาจจะเป็นการตีความกฎหมายต่างกัน เพราะมีความคิดพื้นฐานต่างกัน นายกรัฐมนตรีตอกย้ำให้ทุกคนเคารพกฎหมาย แต่คำว่า “กฎหมาย” ของ คสช.มักจะหมายถึงคำสั่ง คสช. เช่น คำสั่งที่ 3/2558 ห้ามชุมนุมเกินห้าคน แต่กฎหมายในความหมายของภาคประชาชนรวมทั้งกฎหมายทั่วไป และรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

นักวิชาการด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เริ่มตั้งคำถามว่า เมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด กฎหมายหรือคำสั่งใดๆ ที่มีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่น่าจะมีผลใช้บังคับต่อไป ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งห้ามชุมนุม และห้ามพรรคการเมืองจัดกิจกรรมการเมือง ส่วนการเรียกร้องให้จัดเลือกตั้งภายในปี 2561 ก็เป็นเพียงการขอให้รักษาสัญญาที่ให้คนไทยและประชาคมโลก

เมื่อรัฐบาลขอให้ทุกคนเคารพกฎหมาย รัฐบาลก็จะต้องเคารพกฎหมายเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกฎหมายสูงสุด สอดคล้องกับหลักนิติธรรมที่ระบุว่า ทุกคนเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ว่ารัฐบาลห้ามพรรคการเมืองเคลื่อนไหว แม้แต่ประชุมก็ไม่ได้ แต่ฝ่ายรัฐบาลเดินสายหาเสียงอย่างเอิกเกริก

มูลเหตุสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้กลุ่มต่างๆออกมาชุมนุม เนื่องจากรัฐบาลอยู่ในภาวะขาลง ความชื่นชมผลงานรัฐบาลในช่วงแรกๆลดลงมาก เช่น ผลงานการปราบปรามการทุจริต ผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า ดัชนีการคอร์รัปชันพุ่งสูงสุดใน 3 ปี และประชาชนมองว่ารัฐบาลไม่ได้ปราบการทุจริตอย่างจริงจัง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพวกพ้อง

ถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลจะยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมายและคำสั่ง ที่มีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นการห้ามชุมนุม หรือห้ามพรรคการเมืองเคลื่อนไหว บางเรื่อง มีกฎหมายทับซ้อนกันอยู่ เช่น คำสั่ง คสช.ห้ามชุมนุมเกินห้าคน คล้ายกับกฎอัยการศึก แต่ขณะเดียวกัน ก็มี พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ให้ชุมนุมได้โดยมีเงื่อนไข เช่น ห้ามชุมนุมใกล้รัฐสภา.

ระยะนี้มีหลายกลุ่มออกมาชุมนุมเรียกร้อง ทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน แม้จะถูกจับกุมดำเนินคดี แต่บางกลุ่มก็ยังเดินหน้า และมีแผนที่จะขยายจากกรุงเทพฯไปต่างจังหวัด 20 ก.พ. 2561 10:58 20 ก.พ. 2561 12:06 ไทยรัฐ