วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มทภ.3 พร้อมขับเคลื่อน'ไทยนิยม ยั่งยืน' สู่ 1562ตำบล 17หมู่บ้านภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ 3 ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี ผบ.หน่วยประชุม เตรียมความพร้อมเพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 3 ประการ ลงสู่ 1562 ตำบล 17 หมู่บ้านภาคเหนือ...

​เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ก.พ.61 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมให้กำลังพลที่ปฏิบัติงาน "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ของรัฐบาล ​ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และได้มอบหมายให้ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วน ทั้งนี้ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้กองทัพสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น กองทัพบก ได้มอบหมายให้ กองทัพภาค จัดกำลังพลสนับสนุนกระทรวงมหาดไทย ในทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 3 ประการ ดังนี้ คือ

1. บูรณาการ การขับเคลื่อนงานและโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน ร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ 2. พัฒนาและแก้ไขปัญหา ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง 3. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า โดยโครงการฯ ดังกล่าว กองทัพภาคที่ 3 จัดทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ลงพื้นที่ทุกตำบล จำนวน 1562 ตำบล และทุกหมู่บ้าน จำนวน 15,939 หมู่บ้าน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยจะเป็นการลงพื้นที่ เพื่อเข้าไปปรับทุกข์ผูกมิตร สืบสภาพปัญหา และค้นหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาจัดทำโครงการ เสนอตามกรอบการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ขับเคลื่อนการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปสู่การพัฒนาประเทศ ตาม Road map ที่รัฐบาลกำหนด

กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมให้กำลังพลที่ปฏิบัติงาน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล และเพื่อให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงหลักพื้นฐานการทรงงาน ของในหลวง รัชกาลที่ 9 นั่นคือ "การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" ตลอดจนเพื่อนำไปปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการช่วยคิด ช่วยพัฒนา และช่วยแก้ไขปัญหา ความเป็นอยู่ต่างๆ ที่เดือดร้อนในทุกมิติ ตรงกับความต้องการที่แท้จริง และมุ่งไปสู่การอยู่ดีกินดี ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษ ในเรื่อง "แนวทางการเข้าพบประชาชน เพื่อรับทราบความต้องการของประชาชน" โดยมี นายณรงค์ อภิชัย ประธานฝ่ายพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม.

กองทัพภาคที่ 3 ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี ผบ.หน่วยประชุม เตรียมความพร้อมเพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติงานให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 3 ประการ ลงสู่ 1562 ตำบล 17 หมู่บ้านภาคเหนือ... 19 ก.พ. 2561 12:53 19 ก.พ. 2561 13:10 ไทยรัฐ