วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทุนพระธรรมทูตวัดเทวราชฯ

พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14 กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ 55 ปี วันที่ 5 เม.ย. 2561 จึงได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมพระภิกษุไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตที่สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย และเนปาล เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุได้ไปเรียนรู้การเป็นพระธรรมทูตในแดนพุทธภูมิ ได้เห็นสถานที่จริง ทั้งสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยผู้ที่สนใจบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร.0-2281-2430 สำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคจะได้รับพระกริ่งเทวราช จารึกนามฉายา “โสภณจิตฺโต” กลับไปเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

พระเทพคุณาภรณ์กล่าวด้วยว่า วัดเทวราชฯ มีการส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรมาโดยตลอด ตลอดช่วงที่ผ่านมามีการส่งเสริมการสอบเปรียญ–ธรรมทุกประโยค ซึ่งแต่ละปีวัดเทวราชฯได้จัดส่งพระภิกษุสามเณรสอบบาลีสนามหลวงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันวัดเทวราชฯมีพระภิกษุสามเณรสอบผ่านเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยคแล้วจำนวน 8 รูป.

พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14 กล่าวว่า เนื่องในโอกาสเจริญอายุครบ 55 ปี วันที่ 5 เม.ย. 2561 จึงได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมพระภิกษุไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูตที่สังเวชนียสถาน 18 ก.พ. 2561 23:55 18 ก.พ. 2561 23:59 ไทยรัฐ