วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถ.ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เพิ่มรายได้บนวิถีพอเพียง

อธิบดี สถ.เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เน้นพัฒนาศักยภาพ-ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้บนวิถีพอเพียง

เมื่อวันที่ 18 ก.พ.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบหมายขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ในการเพิ่มโอกาส เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้บนวิถีพอเพียง โดยการเพิ่มพื้นที่และหาพื้นที่ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มประมงพื้นบ้าน ผู้ประกอบรายใหม่ และผู้ที่ต้องการหารายได้เพิ่ม ให้ได้มีพื้นที่ค้าขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น มีการจัดประเภทสินค้า (zoning) เช่น อาหาร ของใช้ ให้มีสัดส่วนสินค้าที่หลากหลาย ไม่ซ้ำกัน และมีการวางแผนการส่งเสริมการตลาดประชารัฐ จัดทำปฏิทินตลาดรายปี เพื่อสนับสนุนเชิญชวนผู้บริโภคให้เกิดการจับจ่าย ส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งกรมฯ ขอให้จังหวัดมอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (Chief Marketing Officer : CMO) ดูแลตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ นำพาตลาดให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการวิเคราะห์ผู้ประกอบการให้ลงค้าขายในตลาดให้เหมาะสมกับตลาดแต่ละประเภท และให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการตลาดประชารัฐให้เกิดเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมฯ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัดมอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการเร่งรัดการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียน แจ้งความประสงค์ขอพื้นที่ขายสินค้าในตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ให้ครบทุกราย และกำชับให้ตลาดประชารัฐทุกประเภทต้องเป็นตลาดที่มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ไม่ใช้ภาชนะจากโฟมในการซื้อสินค้า (no foam) รวมถึงให้ผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) ประเมินสถานภาพตลาดประชารัฐในทุกๆ เดือน และร่วมกันจัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวกับตลาดประชารัฐ ตามกรอบหลักสูตรที่กำหนด โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ส่วนจังหวัดที่ยังไม่มีผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) ก็ขอให้เร่งรัดดำเนินการแต่งตั้งผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) ด้วย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อได้รับแจ้งโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจากท้องถิ่นจังหวัดแล้ว ก็ให้ดำเนินการนำโครงการฯ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบหลักสูตรในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรมและกลยุทธ์ทางการบริหารการตลาด เช่น การจัดการมาตรฐานตลาดสากล การสร้าง Market Brand การสร้างสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมตลาด มาตรฐานการจัดตลาดท้องถิ่น แนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาและจัดทำระบบฐานข้อมูล เช่น Internet Market ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

"สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพและและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐนี้ ก็เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน ให้การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการตลาดประชารัฐให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ยกระดับการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการ และผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (CMO) สามารถให้คำแนะนำด้านการบริหารตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์การตลาด และการพัฒนาสินค้าได้ตรงตามความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคนั่นเอง" นายสุทธิพงษ์ กล่าว.

อธิบดี สถ.เดินหน้าขับเคลื่อนตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เน้นพัฒนาศักยภาพ-ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้บนวิถีพอเพียง 18 ก.พ. 2561 14:20 18 ก.พ. 2561 14:47 ไทยรัฐ


advertisement