วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

โดย ซี.12

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กระบวนการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขึ้นเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่างได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งออกมาแล้ว โดยชุดแรกเป็นการย้ายสับเปลี่ยนจังหวัดของ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้วรวม 10 ราย คือ

1.นายอภิชัย ชัยชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 2.นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

3.นายสง่า บัวระดก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย 4.นายชินวุฒิ ขาวสำลี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี 5.นายวัชรพงษ์ โพธิ์สูง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน

6.นายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ 7.นายธฤต สำราญเวทย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก 8.นางกัลยารัตน์ นิลอ่อน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9.นายเติมพันธ์ คำปุ้ย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ 10.นายสมจิตร์ เขียนด้วง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง

เป็นการแต่งตั้งข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือก ขึ้นเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดใหม่เอี่ยมจำนวน 16 ราย ซึ่งมีที่มาทั้งจากส่วนกลางและหัวหน้าฝ่ายในสำนักงานจังหวัดต่างๆ ดังนี้

1.นายสนอง ดลประสิทธิ์ เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด 2.นางสาวประภาศรี พิษณุพงควิชชา เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 3.นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี 4.ว่าที่ ร.ต.ต.รัชพล วงศ์สวัสดิ์ เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย 5.นางสาวธนียา นัยพินิจ เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก

6.นายจำรัส นาแฉล้ม เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ 7.นายพยงค์ ยาเภา เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา 8.นางจารุณีวายลม เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี 9.นายอำนวย เกิดแก้ว เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี 10.นางสุนีย์ บุษพันธ์ เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่

11.นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต 12.นายบำรุง สังข์ขาว เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 13.นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชุมพร 14.นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ 15.นายศักดาพร รัตนสุภา เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี 16.นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน เป็น หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดที่ขึ้นมาใหม่เที่ยวนี้ เป็นข้าราชการหญิง 5 ราย จากจำนวน 16 ราย ตีเสียว่าได้มา 1 ใน 3 ก็น่าภาคภูมิใจ

ทั้งหมดนี้จะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ 23 กุมภา-พันธ์ 2561.

“ซี.12”

กระบวนการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยขึ้นเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่างได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว 18 ก.พ. 2561 14:07 18 ก.พ. 2561 14:30 ไทยรัฐ