วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อวสาน...ห้วยสะโตน

โดย สะ-เล-เต

นับเป็นข่าวร้ายของประชาชน ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ที่รอคอยอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนมากว่า 30 ปี ต้องปิดฉากลง...เมื่อการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2561 มีมติสั่งยกเลิกแผนการก่อสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

อ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชดำริเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้หลายต่อหลายครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชดำริติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอ่าง เก็บน้ำห้วยสะโตนในปี 2560 รวมถึง 4 ครั้ง

กรมชลประทานได้เริ่มศึกษาเมื่อปี 2530 ตั้งแต่ยังไม่มีการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ปี 2541 ศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ปี 2543 สำรวจออกแบบ...13 พ.ค. 2548 คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 4,062.20 ไร่ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน

แต่ยังไม่ทันที่จะเพิกถอน ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ 14 ก.ค. 2548 ได้ประกาศให้กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ส่งผลกระทบให้การดำเนินโครงการห้วยสะโตนหยุดชะงักลง และมีมติอีกครั้งเมื่อ ก.ค. 2560 ให้ยกเลิกแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในแหล่งมรดกโลกทั้งหมด

แต่ในการประชุม ครม. 19 ก.ย. 2560 มีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนความจำเป็น เหมาะสมในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ...ดูเหมือนความหวังของชาวตาพระยาฟื้นกลับมาอีกครั้ง และกรมชลประทานได้ศึกษาทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การศึกษาครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ครบถ้วนในทุกๆแนวทางเลือก พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การดำเนินการศึกษาเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามหลักวิชาการคาดว่าจะแล้วเสร็จ ส.ค.นี้

แต่ยังไม่ทันเสร็จ โครงการถูกยกเลิกด้วยมติคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2561 ดับความฝันชาวตาพระยา...ฤาอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนถึงจุดอวสานแล้ว.

สะ–เล–เต

นับเป็นข่าวร้ายของประชาชน ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ที่รอคอยอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนมากว่า 30 ปี ต้องปิดฉากลง...เมื่อการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ 1/2561มีมติสั่งยกเลิกแผนการก่อสร้างเขื่อน 18 ก.พ. 2561 12:55 19 ก.พ. 2561 10:14 ไทยรัฐ