วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แผ่นดิน “พุทธคยา” ประตูสู่การแสวงบุญ

แผ่นดิน “พุทธคยา” ประตูสู่การแสวงบุญ

  • Share:

(ซ้าย) พระสงฆ์และผู้แสวงบุญจากทั่วโลก นั่งสวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณมหาเจดีย์พุทธคยา (ขวา) พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) นำคณะแพทย์อาสา กรมการแพทย์, กงสุลประจำ วัดไทยพุทธคยา และผู้แสวงบุญร่วมสวดมนต์ที่หน้ามหาเจดีย์พุทธคยา.

การเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก แม้ว่ามีความสุข สนุกสนาน กลับมาแล้วไม่นานก็ลืม แต่การไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล สาธารณรัฐอินเดีย ที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆที่สมบูรณ์ หลายคนสัมผัสได้ว่ากลับมาแล้ว “คิดถึงอินเดีย”

ทั้งนี้เพราะ อินเดีย-เนปาล คือเมืองแห่งการกำเนิดของ “พระพุทธศาสนา” สถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และ ปรินิพพาน ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานไว้ให้เห็น แม้กาลเวลาจะล่วงพ้นมากว่ากึ่งพุทธกาลแล้วก็ตาม

โดยเฉพาะ “พุทธคยา” รัฐพิหาร เมืองที่ พระพุทธองค์ ทรงตรัสรู้ สำเร็จเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ภายในบริเวณมหาเจดีย์พุทธคยา ซึ่งมี “พระพุทธเมตตา” อันงดงามประดิษฐานอยู่

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) นำผู้แสวงบุญชาวไทยไปสวดมนต์ และเดินเวียนเทียนรอบมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกคน.
ผู้ปฏิบัติธรรมร่วมทำบุญและถวายผ้าพระไตร ที่ วัดไทยพุทธคยารัฐพิหาร จุดเริ่มแรกการไปปฏิบัติธรรมและแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน.พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เมืองคยา ได้กล่าวไว้ว่า “พุทธคยา” จากอดีต เป็นประตูสวรรค์ จุดเริ่มต้นการแสวงบุญของพระอริยเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย

ปัจจุบันเป็น ศูนย์รวมของการเริ่มต้นแสวงบุญ เพื่อปลูกจิตศรัทธาให้กล้าแกร่งแข็งแรง ก่อนออกแสวงบุญต่อจนครบ 4 สังเวชนียสถาน การเริ่มต้นจากที่ตรงนี้เพื่อให้ผู้แสวงบุญมีความรู้ เพราะที่ตรงนี้มีวิธีการให้ศึกษา ทั้งพุทธ ทั้งมาร

“พุทธ” คือ พระพุทธเจ้า ที่ประสบความสำเร็จ ส่วน “มาร” คือ อุปสรรค ที่จะขัดขวาง บั่นทอน

การแสวงบุญไม่ใช่ว่ามาแล้วจะสำเร็จทุกๆเรื่อง อยู่ที่ความพร้อมของจิตเราเป็นปฐม จิตเราต้องเตรียมตัวให้พร้อม จิตที่แข็งแรงได้ ต้องเริ่มต้นจากแผ่นดินที่ พระพุทธเจ้า ทรงเลือกว่ามีพลังเพียงพอแก่การผ่านพญามารได้

ที่แห่งนี้คือ “พุทธคยา” ประตูสู่การแสวงบุญ ณ แดนพุทธภูมิ

นอกจากนี้ “พุทธคยา” ยังเป็น ศูนย์กลางของพระธรรมทูต สายอินเดีย-เนปาล ที่ขยายไปยังประเทศใกล้เคียงเช่น บังกลาเทศ ทำให้เกิดโรงแรมและวัดเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับชาวพุทธ โดยมี วัดไทยพุทธคยา เป็นศูนย์กลางบริหารพระพุทธศาสนาเถรวาทที่แข็งแกร่งที่สุดในถิ่นแถบเอเชีย

พระครูนรนาถเจติยานุรักษ์ (สมพงศ์ ญาณธีโร) นำผู้ปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์บนยอด เขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์ สถานที่ประทับของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.

พระธรรมวิทยากร ที่อินเดียทุกรูป ได้ผ่านการฝึกทุกด้านเพื่อดูแลผู้แสวงบุญ รวมทั้งทุกวัดในเส้นทางอยู่ในมาตรฐาน ที่สามารถดูแลผู้แสวงบุญ 3 วัย ได้แก่ วัยประสูติ คือเด็กๆ, วัยตรัสรู้ คือ คนทำงาน และ วัยนิพพาน คือผู้สูงอายุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากความพร้อมนี้ ส่งผลให้ปัจจุบันของ “พุทธคยา” ปรากฏภาพแห่งการปฏิบัติธรรมที่สุดงดงาม คลาคล่ำไปด้วยชาวพุทธจากทั่วโลกและจากประเทศไทย เข้าไปปฏิบัติธรรมกันอย่างล้นหลาม

สำหรับที่ รัฐพิหาร นอกจากมี ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และ มหาเจดีย์พุทธคยา อันสำคัญยิ่ง ยังมี ภูเขาดงคสิริ สถานที่บำเพ็ญทุกรกิริยาของพระพุทธองค์, บ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาสให้กับพระพุทธองค์ ก่อนตรัสรู้แล้ว

ในรัฐพิหารยังมีสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนามากมาย อาทิ เขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห์ ที่ปรากฏหลักฐานพระมูลคันธกุฏีอยู่บนยอดเขา อันเป็น สถานที่ประทับพรรษาแรก ของ พระพุทธองค์

ถ้ำสุกรขาตา ที่ พระสารีบุตร ได้บรรลุธรรม, ถ้ำสัตตบรรณคูหา ที่ทำสังคายนาครั้งแรก, มหาวิทยาลัยนาลันทา และ วิหารหลวงพ่อองค์ดำ อันศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 1,000 ปี

ผู้แสวงบุญร่วมสวดมนต์ ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา สถานที่ พระพุทธองค์ แสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก 1,250 รูป.
พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย.

รวมไปถึง วัดเวฬุวันมหาวิหาร หรือ วัดเวฬุวันกลันท-กนิวาปสถาน ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวภารบรรพต ริมฝั่งแม่น้ำสรัสวดี มีตโปธาราม (บ่อน้ำร้อนโบราณ) คั่นอยู่ระหว่างกลาง เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่ พระพุทธองค์ ทรงแสดงโอวาท-ปาติโมกข์แก่พระสงฆ์สาวก 1,250 รูป ก่อนส่งไปเป็นพระธรรมทูตประกาศพระศาสนา อันเป็นที่มาของ “วันมาฆบูชา”

หากพุทธศาสนิกชนที่ยังไม่พร้อมจะเดินทางไปแสวงบุญทั้ง 4 สังเวชนียสถาน ควรเริ่มต้นที่พุทธคยาก่อน เนื่องจากมีสถานที่สำคัญให้ไปสักการะและแสวงบุญดังที่กล่าวมาแล้ว

ช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมีนาคม จะมี คณะพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก หลั่งไหลไปปฏิบัติธรรมบนดินแดนพุทธภูมิจำนวนมาก โดยเฉพาะจากประเทศไทยไปกันมากมาย ทั้งจัดทัวร์เช่าเครื่องบินเหมาลำไปกันเองบ้าง และไปส่วนตัวบ้าง

อย่างเช่นช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) จากไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย นำคณะญาติธรรมไปแสวงบุญ 4 สังเวชนียสถาน แบบเหมาลำเครื่องบินไปเลย และยังมีคณะวีไอพี ที่ นายสุจินต์ อ่อนหนู ประธาน บ.เอ็นซี ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด จัดนำไปอีกหลายคณะ รวมทั้งพระภิกษุอุปสมบทใหม่ที่ไปปฏิบัติธรรม

ผู้แสวงบุญสวดมนต์สักการะ หลวงพ่อองค์ดำ อันศักดิ์สิทธิ์ อายุกว่า 1,000 ปี ใครไปพุทธคยาต้องไปกราบไหว้กัน.

ดังนั้น พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา จึงรับหน้าที่จัดให้พระภิกษุอุปสมบทใหม่ปฏิบัติธรรม, จัดให้คณะบุคคลได้ปฏิบัติธรรมและไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถาน และนำคณะสวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ มหาเจดีย์พุทธคยา

นอกจากนี้ พระครูนรนาถเจติยานุรักษ์ (สมพงศ์ ญาณธีโร) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ และ พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการวัดไทยพุทธคยา ได้รับมอบหมายให้จัดนำคณะบุคคลไปแสวงบุญตามเส้นทางต่างๆ

เส้นทางแห่งการแสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ วันนี้ ไม่มีอะไรที่ต้องวิตกกังวลอีกแล้ว เพราะ พระธรรมทูตไทย ได้วางการอำนวยความสะดวกไว้ให้อย่างดี มีการสร้างวัดและจุดพักระหว่างทางให้แวะเข้าห้องน้ำสะอาดอย่างดี พร้อมทั้งพักดื่มน้ำชา กาแฟ น้ำและของว่าง ก่อนเดินทางต่อ

มี โรงพยาบาลพระพุทธเจ้า อยู่ที่วัดไทยพุทธคยา, วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ วัดไทยลุมพินี คอยดูแลผู้แสวงบุญ โดย ทีมแพทย์-พยาบาลอาสา จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หมุนเวียนมาให้บริการ

รวมทั้ง กระทรวงการต่างประเทศ ไปจัดตั้ง ที่ทำการกงสุลประจำ วัดไทยพุทธยา ปัจจุบันมี น.ส.พนิดา สุภา จากกรมพิธีการทูต ไปทำหน้าที่กงสุล ให้บริการผู้แสวงบุญและคณะสงฆ์ที่ประสบปัญหาเรื่องเอกสารที่สูญหายบ้างและถูกขโมยบ้าง รวมทั้งตกทุกข์ได้ยาก

ล่าสุดยังมีกระทั่งร้านอาหารไทยรสเลิศ ให้รับประทานอย่างถูกปาก เช่น ร้าน “alice in gaya cafe & bistro” ข้างวัดไทยพุทธคยา ที่บริหาร โดยหนุ่มสาวชาวไทย 6 คน ปรุงอาหารกันเองและรับจัดนำเที่ยวไปด้วย

“วันนี้ชาวพุทธไทยมุ่งหน้าสู่แดนพุทธภูมิกันอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากได้ซึมซับใกล้ชิดกับพระพุทธองค์แล้ว ยังส่งผลให้ผู้ที่ได้ผ่านการแสวงบุญบนแดนพุทธภูมิ สามารถปรับเปลี่ยนสภาพจิตใจให้สงบนิ่งมากยิ่งขึ้น ผมพานักแสวงบุญเข้าสู่แผ่นดินนี้มายาวนานจนสัมผัสได้จริงๆ มีโอกาสอยากให้ชาวพุทธได้มาปฏิบัติธรรมกัน” นายสุจินต์ อ่อนหนู ประธานบริษัท เอ็นซี ฮอลิเดย์ ทัวร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการจัดทัวร์นำชาวไทยทุกระดับไปแสวงบุญกล่าว

พระสงฆ์ไทย นำผู้แสวงบุญนั่งสวดมนต์ร่วมกับ พระจากทิเบต ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ บริเวณมหาเจดีย์พุทธคยา.

ไปตามรอยบาทพระศาสดาเพื่อจะได้อิ่มบุญกัน ดังที่ พระพุทธองค์ ทรงตรัสไว้ว่า “ลูกเอย ใครได้สักการะสังเวชนียสถาน 4 แห่ง ปฏิบัติธรรมครบ 4 แห่ง จักมีความสุขบนโลกแห่งสวรรค์ อย่างน้อยก็สวรรค์ในอกที่สัมผัสได้ด้วยปีติเกิดขึ้นแน่นอน”

โดยเฉพาะปีติสุขกับตัวเองว่า “พระพุทธองค์” กับตัวเราไม่ได้อยู่ไกลกันเลย.

เด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์ รายงาน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้