วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผ่านระเบียบจ่ายเงินผู้ให้บริการสาธารณสุข

เจษฎา โชคดำรงสุข

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา เห็นชอบในหลักการให้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขตามที่ สธ.เสนอนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2561 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ความเห็นชอบและลงนามในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 ซึ่งจะมีผลหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นใน 4 กรณี

ได้แก่ 1.เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 240,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท 2.สูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 240,000 บาท 3.ติดเชื้อ หรือกรณีบาดเจ็บจนได้รับอันตรายสาหัส จ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน 100,000 บาท และ 4.ติดเชื้อหรือกรณีบาดเจ็บ และได้รับการรักษาไม่เกิน 20 วัน จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 50,000 บาท.

ล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2561 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ความเห็นชอบและลงนามในระเบียบกระทรวงการคลัง 17 ก.พ. 2561 00:18 17 ก.พ. 2561 00:23 ไทยรัฐ