วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กฉัตร' จ่อชงร่าง ก.ม.ส่งเสริมประชาสังคม เข้า ครม.หวังลดเหลื่อมล้ำ

"บิ๊กฉัตร" จ่อชงร่างกฎหมายส่งเสริม-พัฒนาภาคประชาสังคมให้ ครม.เห็นชอบ สร้างความเข้มแข็ง-ลดเหลื่อมล้ำสังคม ตามนโยบายนายกฯ

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.61 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม(คสป.) ครั้งที่ 1/2561

โดย พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า คณะกรรมการดังกล่าวทำให้การทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญอย่างมาก โดยที่ประชุมเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... โดยกฎหมายดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน และภาคประชาสังคมทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ที่กำหนดให้รัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวฝ่ายเลขานุการฯจัดทำรายละเอียด เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโดยเร็วต่อไป อย่างไรก็ตามรัฐบาลให้ความสำคัญ ในการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคม จึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมฯในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานส่งเสริมเพื่อพัฒนาสังคมและลดความเหลื่อมล้ำ

"บิ๊กฉัตร" จ่อชงร่างกฎหมายส่งเสริม-พัฒนาภาคประชาสังคมให้ ครม.เห็นชอบ สร้างความเข้มแข็ง-ลดเหลื่อมล้ำสังคม ตามนโยบายนายกฯ 16 ก.พ. 2561 15:46 16 ก.พ. 2561 16:01 ไทยรัฐ