วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รวมชื่อ 2 หมื่น ค้านกฎหมายอ้อย

นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สหพันธ์ฯได้รวบรวมรายชื่อสมาชิกชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ 20,000 คน เพื่อให้เป็นไปตามกติการัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อ้อยและน้ำตาลทราย ที่จัดทำโดยชาวไร่อ้อยเพื่อไปยื่นเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้นำไปพิจารณาควบคู่กับร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ที่ยกร่างโดยคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ของ สนช. “ร่าง พ.ร.บ.ที่ สนช.จัดทำขึ้นนั้น ชาวไร่อ้อยเห็นว่ามี 7-8 ประเด็นสำคัญที่ไม่สอดรับกับข้อเท็จจริงและไม่เห็นด้วย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำมาเปิดประชาพิจารณ์ เพื่อรอเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาก่อนเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ สนช.ตามลำดับ ดังนั้น ชาวไร่อ้อยจะเสนอร่างของชาวไร่เองเข้าไปควบคู่เพื่อให้เกิดการแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น”

ทั้งนี้ ประเด็นที่ชาวไร่ส่วนใหญ่คัดค้านร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ที่คณะทำงาน สนช.จัดทำ อาทิ 1. คำจำกัดความของสถาบันชาวไร่อ้อย ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลที่ให้สิทธิพิเศษแก่สหกรณ์ชาวไร่อ้อย และกลุ่มเกษตรกร มาอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย ผ่านการกำหนดให้คณะกรรมการอ้อย (กอ.) ในชุดต่างๆมีตัวแทนจากสหกรณ์ชาวไร่อ้อย 2 คน และกลุ่มเกษตรกร 1 คน ที่ชาวไร่ไม่ขัดข้องหากสถาบันฯและกลุ่มเกษตรกรที่กำหนดขึ้นนี้ แต่ก็จะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับสมาคมชาวไร่อ้อย คือต้องมีจำนวนสมาชิกแต่ละแห่ง ไม่น้อยกว่า 600 ราย หรือต้องส่งอ้อยให้โรงงานน้ำตาลไม่น้อยกว่า 55% ของกำลังหีบโรงงานนั้นๆ ตาม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย

2.มีการเสนอบทลงโทษใหม่ให้เข้มข้นมากขึ้นถึง 4 เท่าจาก พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับปัจจุบัน ซึ่งเห็นว่าในปัจจุบัน บทลงโทษก็หนักพอสมควรอยู่แล้ว แต่บางกรณียังไม่สอดรับกับการดำเนินงาน เช่น กรณีรถบรรทุกอ้อยที่เป็นปัญหาทุกปีและเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจว่าเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อยที่มีเวลาจำกัด ควรมีบทลงโทษเป็นกรณีๆไปหากมีการทำผิดในเรื่องของน้ำหนักบรรทุกอ้อยเข้าไปสู่โรงงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลว่า ตัวแทนโรงงานน้ำตาลก็จะทำหนังสือขอคัดค้าน พ.ร.บ.อ้อยฯฉบับของ สนช.ไปยัง สอน.ด้วยเช่นกัน.

นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สหพันธ์ฯได้รวบรวมรายชื่อสมาชิกชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ 20,000 คน เพื่อให้เป็นไปตามกติการัฐธรรมนูญ... 16 ก.พ. 2561 08:24 16 ก.พ. 2561 08:37 ไทยรัฐ