วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุดมฯ-หอการค้าไทยผุด 4 มาตรการพัฒนาบัณฑิต

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ทปอ.พร้อมด้วย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.), รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ในฐานะที่ปรึกษานายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางพัฒนาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาไทยทั่วประเทศ โดยได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันคือ 1.จะขยายความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในองค์กรธุรกิจเครือข่ายสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยระหว่างเรียน 2.สนับสนุนให้ทุนนักศึกษาและลงทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยทุกแห่ง โดยเอกชนผู้สนับสนุนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามกฎหมาย 3. การมีส่วนร่วมของเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยตามยุทธศาสตร์ชาติ 4.การเปิดโอกาสให้บัณฑิตทุกคนได้มีโอกาสสมัครงานโดยเท่าเทียมกัน เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษามีความโดดเด่นและคุณภาพมาตรฐานเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน.

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 16 ก.พ. 2561 00:00 16 ก.พ. 2561 00:00 ไทยรัฐ