วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จังหวัดคุณธรรม

โดย ซี.12

“จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท” จ.สระแก้ว

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับกรมการปกครอง ได้จัดโครงการ “อำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท” ขึ้นในปี 2559 โดยคัดเลือกอำเภอเข้าร่วมโครงการ 99 อำเภอ และได้ขยายโครงการอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทครอบคลุม 878 อำเภอ ทั่วประเทศในปี 2560

นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ แจ้งว่า การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทจะบังเกิดผลดียิ่งขึ้น หาก ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สนับสนุน ส่งเสริมดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทในระดับจังหวัด ก็จะเป็นผลให้มีการขับเคลื่อนคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาททุกหน่วยงานทุกภาคส่วน ทุกพื้นที่ในจังหวัดอันจะนำมาซึ่งความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการจึงมีโครงการร่วมมือกับจังหวัดต่างๆ ดำเนินโครงการสัมมนา “จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อให้การสืบสานพระราชปณิธานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 2.เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดน้อมนำคุณธรรมคำสอนหรือศาสตร์พระราชามาเป็นแนวดำเนินชีวิต ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 3.เพื่อให้หน่วยงานทุกแห่งในจังหวัดเป็นองค์กรคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพถูกต้องเป็นธรรม

ในปี 2560 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการได้ดำเนินโครงการ “จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท” ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดระนอง จังหวัดพัทลุง จังหวัดชัยนาท จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดแพร่ ผลปรากฏว่าทุกจังหวัดได้ให้ความสำคัญ และร่วมมือกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการเป็นอย่างดียิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการนี้ ได้แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำพาเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดสืบสานพระราชปณิธานน้อมนำคุณธรรมคำสอนของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการพิจารณาเห็นว่าพระราชปณิธานที่สำคัญของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ก็คือทรงมุ่งมั่นตั้งพระทัยให้พสกนิกรชาวไทยผ่อนคลายจากความทุกข์ ความเดือดร้อน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้มีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และทรงปรารถนาให้บ้านเมืองมีความมั่นคงปลอดภัย มีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง และเมื่อพิจารณาถึงภารกิจของหน่วยงานทุกแห่งล้วนมีเป้าหมายสุดท้ายสอดคล้องและสนองตอบต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการจะดำเนินโครงการ “จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท” ต่อไปในปี 2561 โดยมีเป้าหมายจะดำเนินการใน 22 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพิจิตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสกลนคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดตาก

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการได้ขอความร่วมมือไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้แจ้งเรื่องกำหนดการจัดสัมมนาในปี 2561 ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 22 จังหวัดแล้ว ช่วยเผยแพร่เรื่อง “จังหวัดคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท”

หลังประเมินผลตามโครงการแล้วมีอะไรน่าสนใจจะตามมาบอกอีก.

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานศึกษาจังหวัดสระแก้ว

“ซี.12”

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับกรมการปกครอง ได้จัดโครงการ “อำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท” ขึ้นในปี 2559 โดยคัดเลือกอำเภอเข้าร่วมโครงการ 99 อำเภอ 15 ก.พ. 2561 11:13 15 ก.พ. 2561 11:36 ไทยรัฐ