วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


เชิดชูผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ดีเด่น

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครดีเด่น จิตรี จิวะสันติการ, สุพัตรา จิราธิวัฒน์, ศรีสะอาด ชั้นสามารถ.

เนื่องในวันปกรณ์ทุกๆปี ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่จะมีการประกาศยกย่องในคุณงามความดีของผู้ที่ทำงานสังคมสงเคราะห์ ทั้งนักสังคม สงเคราะห์วิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ได้คัดเลือกขึ้น พร้อมจัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 37 มีผู้ได้รับคัดเลือกจำนวน 24 คน ซึ่งได้เข้ารับโล่เกียรติคุณจาก นายพลากร สุวรรณรัฐ เมื่อ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ นายพลากร ประธานในพิธีกล่าวว่า ศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ นับเป็นปูชนียบุคคลที่ทรงคุณค่าด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากท่านเป็นผู้วางรากฐานงานด้านสวัสดิการสังคมจนมาถึงยุคปัจจุบัน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์นั้น ถือได้ว่าเป็นงานที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อปัจเจกบุคคล สังคม และประเทศชาติที่กำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสังคมสงเคราะห์เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนางานสวัสดิการสังคม การทำงานช่วยเหลือ และการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในสังคม ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเข้าถึงโอกาส บริการสวัสดิการสังคม รวมทั้งเพื่อให้มีความเป็นธรรมอันก่อให้เกิดการพึ่งตนเองได้ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคง เพื่อนำไปสู่รากฐานของสังคมที่มั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ และมีคุณภาพอย่างยั่งยืน

สำหรับนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นประจำปี 2560 ประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ จำนวน 7 คน, ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 3 คน และนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร จำนวน 14 คน มีอาทิ ดร.ฉัตร-ศิริ ไทยวัฒน์, สุพัตรา จิราธิวัฒน์, ดร.นรินทร์ กรินชัย เป็นต้น ซึ่ง นางจิตรี จิวะสันติการ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง หนึ่งในผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครดีเด่น กล่าวว่า ภาคภูมิ ใจที่ได้รับเลือกครั้งนี้ การทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ของตนเริ่มมาจากเป็นคนคอยรับส่งแม่สามี ที่ทำงานสังคมสงเคราะห์มาก่อน และได้เห็นว่า บ้านเรายังมีผู้ด้อยโอกาสอีกจำนวนมาก จึงคิดว่าถ้าตนมีโอกาสก็จะเข้ามาช่วยตามกำลังและความสามารถ ซึ่งได้ทำงานด้านนี้มาเกือบ 30 ปีแล้ว งานด้านสังคมสงเคราะห์เป็นงานที่ให้คุณค่าทางจิตใจ เมื่อเราสามารถทำให้ผู้ที่เดือดร้อนมีชีวิตที่มีความสุขขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราเองก็ได้รับความสุขไปด้วย

อีกหนึ่งนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครดีเด่น “ชัยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐยิ่ง” อาสาสมัครหูหนวก ที่ช่วยเป็นล่ามให้กับชุมชนคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือ โดยทำงานมา 6 ปีแล้ว ได้เผยความรู้สึกว่า ตนเป็นเจ้าของร้านขายของชำ ช่วงเวลาว่างก็มาเป็นล่ามให้กับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือ บางครั้งก็ใช้ภาษามือเล่าข่าวในหนังสือพิมพ์ให้เขาฟัง นอกจากนี้ ยังอบรมเขาให้รู้เรื่องของกฎหมาย เพราะอยากให้คนหูหนวกที่ด้อยโอกาสอยู่แล้ว ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ การได้รับการคัดเลือกครั้งนี้รู้สึกภูมิใจ เพราะถือเป็นรางวัลที่ไม่ได้มอบให้ตนคนเดียว แต่เป็นรางวัลของคนหูหนวกทั้งประเทศ รวมทั้งคนปกติที่เป็นล่ามให้กับคนหูหนวกด้วย.

เนื่องในวันปกรณ์ทุกๆปี ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่จะมีการประกาศยกย่องในคุณงามความดีของผู้ที่ทำงานสังคมสงเคราะห์ ทั้งนักสังคม สงเคราะห์วิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 13 ก.พ. 2561 18:37 13 ก.พ. 2561 18:39 ไทยรัฐ


advertisement